Blog

↓↓↓Sle­dujte obcho­do­vání na našem transpa­rent­ním živém účtu↓↓↓

Obcho­do­vání s auto­ma­tic­kým obchod­ním systémem

Živý účet, vklad 1000 USD

 

3.3.2017

Během února jsme se zamýš­leli čím vás potě­šit, a co udě­lat ještě lépe. Napadla nás jedna věc – co kdy­bychom dávali limi­to­va­nou edici AOS zdarma? Asi to znáte z tabletů a z mobil­ních tele­fonů – hra­jete něja­kou hru, a když chcete pokra­čo­vat rych­leji, nebo nezob­ra­zo­vat reklamu, je třeba dopla­tit. U nás žádná reklamy vyska­ko­vat nebude. Zato jsme se nako­nec ustá­lili na myš­lence tzv. fre­e­mium verze. Co to zna­mená? Jedná se o kom­bi­naci slov Free = zdarma a Mini­mum. Dali jsme tedy dohro­mady verzi AOS Bra­ti­slava Pre­mium, která bude zcela zdarma, a bude mít stej­nou funkč­nost jako plná verze.

A v čem je tedy roz­díl? Sys­tém jsme nasta­vili tak, aby byl co nej­více bez­údrž­bový a jed­no­du­chý na obsluhu. Záro­veň čítá některá ome­zení. Hlav­ními jsou pouze 2 měnové páry, a depo­zit na účtu 1000-1500USD. Není žádné ome­zení pro výběru na účtu, a tak vždy když se hod­nota účtu bude při­bli­žo­vat k 1500USD, pro­ve­dete výběr, a AOS poběží bez pro­blémů dále.

No a jed­no­duše – pokud se vám AOS zalíbí, a budete chtít upgra­do­vat, stačí si vybrat verzi LITE nebo Full. Tak si tuto verzi užijte. Věříme, že s ní budete spokojení 🙂

1.2.2017

Také jste sle­do­vali napnuté finále Aus­tra­lian Open mezi Roge­rem Fede­re­rem a Rafa­e­lem Nada­lem? Inspi­ro­valo nás k tomuto zamyšlení:

Co má spo­leč­ného Roger Fede­rer, Rafael Nadal a AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion? Na první pohled to není zřejmé, ale pojí je spo­leč­nost Nike. Zatímco tenis­tům pomáhá vyhrát na kurtu, nám pomá­hají akcie firmy Nike v obcho­do­vání na burze. A jak? Podí­vejte se na náš krátký test inspi­ro­vaný finá­lo­vým due­lem na Aus­tra­lian Open 2017. A výsle­dek? Zisk 46% za 12 měsíců


15.1.2017

Děku­jeme všem za hoj­nou účast na semi­náři. Měli jsme z toho radost

5.1.2017

Před­sta­vení verze 3.0 AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion již příští týden. 14.1. 2017 se s vámi potkáme již tra­dičně v hotelu Čechie v Praze, kde před­sta­vu­jeme své novinky. Můžete se těšit na setkání s čes­kou i slo­ven­skou poboč­kou a s detail­ním vysvět­le­ním prin­cipů fun­go­vání AOS.

23.12.2016

Krásné svátky vám všem a hodně úspěš­ných obchodů v příš­tím roce!!!

5.12.2016

Při­pra­vu­jeme pro vás verzi AOS Bra­ti­slava Pre­mium v3. Bude obsa­ho­vat načí­tání zpráv z trhu a další mož­nosti. Moc se na to těšíme! Ofi­ci­ální před­sta­vení zatím před­běžně v lednu 2017. Více zde

3.11.2016

Zís­kali jsme první místo v kate­go­rii „Best Forex Robot“ na veletrhu China Forex Expo 2016. Více zde 

20.8.2016

Při­pra­vu­jeme novou verzi AOS Bra­ti­slava Pre­mium v3.0., která bude již načí­tat zprávy z trhu a při­způ­sobí jim obcho­do­vání. Tato mož­nost půjde zapnout/vypnout

6.5.2016

Zavá­díme do pro­deje balí­ček 4 AOS pod názvem Europe Tra­ding Box a na tomto místě můžete sle­do­vat vývoj jeho obcho­do­vání. A co balí­ček obsahuje?

Balík AOS kom­bi­nuje více tech­nik obcho­do­vání, a diver­zi­fi­kuje tak mož­nosti trhu Forex:

  • Pra­gue MartiGrid

AOS na bázi Price Action, obo­ha­cené prvky mar­tingale a grid. Obcho­duje se tedy velký počet malých obchodů, které se uza­ví­rají dle dyna­miky trhu

  • Paris Grid

AOS s cílem sta­bil­ního zisku a níz­kých poklesů. Jeho výho­dou je pou­ží­vání zajiš­ťo­vání pozic, tzv. grid stra­te­gie bez navy­šo­vání lotů. Výji­mečný je tím, že vyu­žívá tech­nic­kou ana­lýzu pro bez­pečný vstup na trh. Má více mož­ností nasta­vení, a není blo­ko­ván pouze na jeden měnový pár. AOS pra­cuje s bro­kery do spreadu max. 4.

  • Ber­lin Mar­ket Hours

AOS s obchodní stra­te­gií „scal­ping“ za pomoci tech­nic­kých indi­ká­torů. Scal­ping je pří­stup, při němž inves­tor obcho­duje velmi malé pohyby v krát­kých časo­vých úse­cích, které trvají maxi­málně něko­lik minut.

  • Brus­sels Trend

AOS zamě­řený na na obcho­do­vání trhů s vyšší vola­li­ti­tou. V jednu chvíli ote­vírá pouze jeden obchod s fixní veli­kostí lotu, a to se sna­hou zob­cho­do­vat správný směr trendu.  Má více mož­ností nasta­vení, a obcho­duje 5 měno­vých párů.

16.4.2016

Tento víkend jsme se účast­nili kon­fe­rence ShowFX World v Bra­ti­slavě. Na pořadu byly před­nášky a pre­zen­tace před­ních tra­derů a bro­kerů. Nej­větší úspěch měl semi­nář Char­lie Bur­tona, zná­mého z pro­jektu BBC, kde během roč­ního natá­čení zhod­no­til účet z 10tis na 100tis USD. Úspěšně jsme pre­zen­to­vali náš AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion, stejně jako mož­nost pro­gra­mo­vání auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů na zakázku. Během krát­kých pře­stá­vek jsme odpo­ví­dali na vaše dotazy. Při­pra­vu­jeme pro vás ještě krát­kou video repor­táž z této udá­losti, na které jsme načer­pali opět nové poznatky, které budeme postupně zapra­co­vá­vat do našich obchod­ních sys­témů. Více infor­mací zde 

13.3.2016

Na měno­vém páru EURUSD bylo po páteč­ním vyhla­šo­vání úro­ko­vých sazeb pěkně rušno. Cena poklesla z 1,09 na 1,08 a následně vysko­čila až k 1,12. Komen­tář k dění na trhu např. zde

A jak na tyto skoky rea­guje AOS Bra­ti­slava Pre­mium? Podí­vejme se na obrá­zek. Ke dneš­nímu dni jsou všechny pozice na tomto páru vypro­dané, a můžeme tedy vývoj za poslední 3 měsíce na tomto grafu zhod­no­tit: AOS si bez pro­blémů pora­dil s nárůs­tem z 1,0795 na počátku února, až k nárůstu na 1,1370 dne 11.2.2016. Čer­vené linie zná­zor­ňují, kde AOS ote­ví­ral short obchod, a modré, kde byly ote­vřeny dlouhé pozice (buy). Jeli­kož AOS vyu­žívá prů­mě­ro­vání nákupní ceny, tak v bodě uza­vření všech obchodů jsou sice některé obchody ztrá­tové, ale zisky na ostat­ních pozi­cích je vždy pře­váží. Po celou dobu, kdy cena klesá, jsou ote­ví­rány jak hlavní pozice typu BUY, tak zajiš­ťo­vací pozice typu SELL.

Čer­vené ver­ti­kální linie ozna­čují body, kdy se obchodní sys­tém pře­píná do bez­peč­nost­ního režimu, který byl sepnutý vyš­ším než oče­ká­va­ným nárůstem/poklesem na dané měně. Dobře je vidět v levé části grafu, kdy po první ver­ti­kální linii již nejsou obchody SELL ote­ví­rány tak často, a poslední SELL obchod je ote­vřen téměř na samém vrcholu u hod­noty 1,1365.

V čís­lech tento vývoj zna­me­nal zisk +338 USD v agre­siv­ním nastavení 🙂

AOS Bratislava Premium na měnovém páru EURUSD

16.2.2016

Obchodní sys­tém Bra­ti­slava Pre­mium v 2.2. má některé nové funkce, které zajiš­ťují bez­pečné obcho­do­vání, a vykres­lují v grafu hla­diny, kte­rých je třeba dosáh­nout pro uza­vření obchodů v zisku. Když se podí­váme na obcho­do­vání na live obchod­ním účtu, který zde zve­řej­ňu­jeme, tak vidíme ros­toucí trend na USDCAD, během kte­rého byla ote­vřena série SELL obchodů. Dle grafu je vidět, že první SELL byl ote­vřen 8.10.2015 na ceně 1,2790, a poslední SELL na ceně 1,4600 v lednu tohoto roku. Prů­mě­ro­vá­ním nákupní ceny jsme se dostali 3.2.2016 do zisku, a byly uza­vřeny všechny SELL pozice. V grafu zná­zor­něno čer­ve­nými lini­emi, které se sbí­hají do jed­noho místa. Jeli­kož nárůst na měno­vém páru USDCAD byl značný, robot se pře­pnul 7.12.2015 po do tzv. SAFE mode, tedy bez­peč­nost­ního režimu, což je v grafu zná­zor­něné ver­ti­kální čer­ve­nou linií, která pro­tíná toto datum. Od počátku bez­peč­nost­ního režimu, až do jeho ukon­čení dne 3.2.2016 nebyly uza­ví­ráný zabez­pe­čo­vací „hedge“ pozice, a tím byl účet chrá­něn před mož­ným vět­ším pokle­sem. Po ukon­čení SAFE modu pře­šel obchodní sys­tém do běž­ného obcho­do­vání, kde si pře­vzal zbylé ote­vřené BUY pozice, na kte­rých již nyní gene­ruje zisk. Modré linie v grafu zob­ra­zují hra­nici zis­ko­vosti pro BUY obchody a pro SELL obchody zvlášť.

Jak je vidět ze snímku živého obcho­do­vání, sys­tém si poradí bez pro­blému s 15% výky­vem kurzu, a i když je počá­teční spe­ku­lace na pokles, tj. SELL, obchodní sys­tém vše uza­vírá v zisku, i při tomto nárůstu. Sta­tis­tické modely před­po­ví­dají tyto korekce a sinu­so­idy, na kte­rých je náš obchodní sys­tém založen.

Bratislava v2.2. live obchodování

10.2.2016

Tak tohle mi nedá nezve­řej­nit. Právě skon­čilo jedno z nejdel­ších čekání na našich obchod­ních účtech, kdy jsme drželi s AOS Bra­ti­slava USDJPY v pozici sell. A zatímco jsme začali s pozi­cemi „sell“ na ceně 105,80USD a cena vysko­čila až na 125USD, tak jsme tyto pozice úspěšně včera uza­vřeli se zis­kem. AOS Bra­ti­slava si s tím pora­dila per­fektně! A samo­zřejmě během celé doby, co byly ote­vřené sell, tak robot doku­po­val ve směru trendu buy pozice. Skvělé!

usdjpy

20.12.2015

V tomto týdnu jsme se zúčast­nili Forex Expo v Kyjevě, kde jsme úspěšně pre­zen­to­vali náš AOS „Bra­ti­slava Pre­mium“. Ote­vřeli se nám tak pro­dejní cesty do Ruska a na Ukra­jinu. Pro­dukt nato­lik zau­jal před­sta­vi­tele bro­ker­ské spo­leč­nosti Insta­fo­rex, že se roz­hodla jeho nákup svým kli­en­tům doto­vat 🙂 Viz nyní v sekci Akce. A co jsme si při­vezli? Mnoho nápadů, které pro vás budeme nadále zapra­co­vá­vat do našich obchod­ních robotů! Krásný zby­tek roku a boha­tého Ježíška!

DJ_Kyjev2

DJ_Kyjev3

DJ_Kyjev1

 

11.11.2015

Nadále obcho­du­jeme na našem obchod­ním účtu na měno­vých párech GBPCAD, USDCAD a USDJPY. K dis­po­zici máme i větší účet se základ­ním vkla­dem 20tis EUR, jehož náhled pro zpří­jem­nění obchod­ního dne uvá­díme níže 🙂

 

24.8.2015

AOS Bra­ti­slava Pre­mium je skú­se­nos­ťami s pred­chá­d­za­j­úcich rokov pri­pra­vená na extrémne pohyby, pri­čom otvá­ra­nie ďal­ších pozí­cií je ria­dené logi­kou čo najmen­šieho mož­ného rizika pri čo naj­prav­de­po­dob­nej­šom vývoji na danom meno­vom páre. Aj preto pri často his­to­ric­kých pohy­boch, čo môžete vidieť aj na pri­lo­že­nom grafe ropy, nedo­chá­dza k extrém­nym pre­pa­dom na kli­en­to­vom účte. V súčas­nosti sme sved­kami his­to­ric­kého pohybu na meno­vom páre GBPCAD, čo je reak­ciou na osla­be­nie ropy (naj­väčší intra­denný pre­pad ropy za posled­ných 30 rokov ). Práve na takéto situ­á­cie je potrebné byť pri­pra­vený, nakoľko sa z času na čas vyskytujú.

ropa

 

Sta­tis­tika obcho­do­vání s AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion za 1. polo­letí 2015

20.8.2015

Máme pro vás sta­tis­tiku úspěš­nosti obcho­do­vání na prv­ních 8 měsíců tohoto roku. Obrá­zek můžete zvět­šit po klik­nutí. Sta­tis­tika je pře­vzata z nezá­vis­lého ana­ly­tic­kého ser­veru myfxbook.com

Blog1

15.7.2015

I nadále náš auto­ma­tický obchodní sys­tém sle­duje vývoj na GBPCAD, kdy od začátku obcho­do­vání na daném páru nedo­chází ke korek­cím v růstu. Nárůst ceny od spuš­tění je již 1100 bodů. Právě na tako­véto udá­losti slouží v AOS bra­ti­slava pre­mium tzv. safe mod, který řídí obchody v této situaci.

S růs­tem ceny již nedo­chází jen k ote­ví­rání dal­ších sell pozic, ale i tzv. hed­go­vym buy pozi­cím, které zabra­ňují dal­šímu navy­šo­vání ote­vře­ných obchodů proti postupu měno­vého páru.

Při poklese se uza­vřou všechny sell pozici při nej­bližší možné pří­le­ži­tosti v čer­ných čís­lech. Po jejich uza­vření bude AOS nadále pra­co­vat s buy pozi­cemi, původně ote­vře­nými jako hedge.

I když se tento prin­cip může zdát slo­žitý, je důle­žité, že funguje 🙂

24.6.2015

Na obchod­ním účtě došlo k dal­šímu vkladu, který byl o veli­kosti 154USD a ke kte­rému byl udě­len opět 55% bonus, tedy 84,70USD. Na účtě se nyní obcho­dují měnové páry USDCAD, USDJPY a GBPCAD. Všechny 3 páry s nasta­ve­ním „super­con­serva­tive“. Jed­not­livá nasta­vení vysvět­lu­jeme na pra­vi­del­ných webi­ná­řích. A pro­tože zájem je z Vaší strany stále větší, naplá­no­vali jsme pro Vás na prázd­niny dvě setkání – jedno v Tren­číně a druhé v Praze. Podí­vejte se do sekce Webi­náře a sezná­míme Vás s našimi pro­gramy, a hlavně uvi­díte obcho­do­vání s živými penězi na živém účtě!vklad

26.5.2015

Forex robot Bra­ti­slava Pre­mium uza­vřel všechny v zisku na měno­vém páru GBPCAD, a pokra­čuje v obcho­do­vání na stej­ném měno­vém páru + obchody na USDJPY a USDCAD. A sní­mek obcho­do­vání? Podí­vejte se níže¨. Aktu­ální zůsta­tek je 807USD, maje­tek 785 USD (po ode­čtení ote­vře­ných pozic). Cel­kový vklad včetně bonusů byl 694 USD. Cel­ko­vým zis­kem je tak pro­za­tím krás­ných a bro­ke­rem ově­ře­ných 16,28%! Na tomto místě je třeba podotknout, že Forex robot obcho­duje s jakou­koli částku. Vklad 694USD na reálný účet je malým zlom­kem sku­teč­ného poten­ci­álu obchod­ního systému.

26_5_2015

18.5.2015

Momen­tálně na trhu zaží­váme období sní­žené vola­ti­lity. Při­dali jsme měnový pár USDCAD, na kte­rém nasta­vu­jeme AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion na risk level „superconservative“

Na měno­vém páru GBPCAD máme AOS nasta­vené na vypí­nání. Po uza­vření všech obchod­ních pozicí nasta­víme AOS též na super­con­serva­tive, jeli­kož na páru momen­tálně pro­bíhá obcho­do­vání s agesiv­ním nasta­ve­ním. Záro­veň před­po­klá­dáme, že po období sní­žené vola­ti­lity (malých pohybů) při­jde období, kdy se pohyby zvýší, a na to chceme být při­pra­veni. I proto zve­řej­ňu­jeme naše nasta­vení obcho­do­vání s AOS na našem Twit­ter účtu, abyste byly vždy infor­mo­vání o změnách.

27.3.2015

Sle­do­vali jste naši účast na mezi­ná­rodní sou­těži v obcho­do­vání na měno­vém trhu FOREX? Pořa­da­te­lem byl ser­ver Cashbackforex.com a bro­ker IamFX, na kte­rém byly puš­těny sou­těžní Metatradery.

Účast­nil se náš robot AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion ve stan­dard­ním nasta­vení. Aby byly výsledky v rámci jed­noho sou­těž­ního měsíce zají­mavé, pus­tili jsme robota na 4 měnové páry a zná­so­bili tak jak riziko, tak ziskovost.

A výsle­dek? Bez jaké­ho­koli našeho zásahu po celý měsíc zhod­no­tila na FOREX trhu AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion obchodní účet o 10,94%.

Sou­těže se zúčast­nilo 1267 obchod­níků a 1177 jsme nechali za sebou! Obsa­dili jsme krásné 90. místo mezi obchod­níky, kteří trá­vili u svých obchod­ních ter­mi­nálů dlouhé dny a hodiny s manu­ál­ním obcho­do­vá­ním. Náš AOS zvládl přesně práci, kte­rou jsme po něm chtěli, tedy obcho­do­val bez jaké­ho­koli zásahu a vlo­žené pro­středky zhod­no­til o 10,94% za měsíc!

Detaily sou­těže zde: https://www.cashbackforex.com/en-US/trading-contests.aspx

cashback proof

 

 

13.2. 2015

Při­dali jsme měnový pár GBPCAD v režimu „super­con­serva­tive“, což je pos­lení add-on do AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion. Uza­vřeli jsme již 19,37USD zisku, což dává krás­nou měsíční sta­tis­tiku zisk 4,32%. 

3.2.2015

A máme spuš­těno. Na účtu č. 2106822 jsme zažá­dali o úvodní 55% bonus, který byl při­psán 27.1. Nyní jsme spus­tili AOS Bra­ti­slava Pre­mium edi­ti­ton na měno­vém páru USDJPY. Sle­dujte s námi, jak se nám v obcho­do­vání bude dařit. Chcete se při­dat nebo jen pora­dit? Kon­tak­tujte nás!

Číslo     
Čas     
Typ
Poznámka     
Pro­fit     
1201038702 27.01.2015 22:26:13 balance WELCOME BONUS 55% 246.40
1200991720 27.01.2015 13:05:40 balance OWN-MONEY 5264232-2106822 448.00
Handy Tips

27.1 2014

V minu­lém roce jste s námi sle­do­vali vývoj při obcho­do­vání s AOS Bra­ti­slava na měno­vém páru EURUSD. A pro­tože jsme v pro­sinci 2014 při­nesli novinku s názvem „Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion“, nebylo by od nás fér neu­ká­zat obcho­do­vání na živém účtu s živými penězi. Výcho­zím bodem je tedy datum 27.1. 2014 a 694,40 USD. Sle­dujte s námi celý rok, jak bude nový AOS obcho­do­vat. Nebu­deme v řadě ostat­ních, kteří se pre­zen­tují jen his­to­ric­kými daty. My pouš­tíme své sys­témy na svých živých účtech! Vývoj sle­dujte dále v tomto blogu

Tento týden čekáme na zve­řej­nění sta­no­viska ame­rické cen­t­rální banky FED. Jeli­kož je měnový pár EURUSD na leti­tých mini­mech, počkáme pro jis­totu na tyto zprávy a následně vybe­reme vhodný měnový pár pro naše obchody. Vše se dozvíte 😉

 

↓↓↓Sle­dujte nás i na Facebooku↓↓↓

Archiv blogu 2014

Jak jsme začali...

Blog jsme se rozhodli psát proto, abyste měli možnost společně s námi sledovat obchodování s automatickým obchodním systémem „Bratislava“ a Paris Grid na reálném účtu s reálnými penězi.

Vzhledem k tomu, že k AOS Bratislava je minimálním požadovaným vkladem 6000 USD u standardního brokera, vybrali jsme brokera, který umožňuje obchodovat s tzv. nanoloty. V čem je rozdíl? U klasického brokera je minimální velikost obchodu cca 1000USD (0,01lot, tzv. mikrolot). U vybraných brokerů je ale možno uzavřít minimální obchod už za 100USD (0,001lot tzv. nanolot). Z důvodu, aby byl automatický obchodní systém přístupný všem, rozhodli jsme se tedy demonstrovat obchodování s vkladem 600USD.

Na ukázkovém účtu v levé části obrazovky vidíte obchodování s naší novinkou: AOS Paris Grid na účtu o vkladu 1000USD.

A jak probíhá naše obchodování?

1) v první řadě bylo třeba otevřít obchodní účet.

2) po zaslání peněz na účet jsme se přihlásili do aplikace Metatrader, kterou broker poskytuje zdarma

3) do aplikace Metatrader jsme nahráli automatický obchodní systém dle návodu, který dostanou všichni klienti při nákupu (naše technická podpora je k dispozici kdykoli pro upřesnění jednotlivých nastavení)

4) obchodní systém umisťuje první obchody

A jaké ty obchody jsou a jak jsou úspěšné? To sledujte vlevo :)