Novinky

Ocenění Forex Top 100 pro AOS Bratislava Premium Edition 5.6.2017

Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 pro AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­ton od Forex TOP 100 v Kyjevě AOS Bra­ti­slava ® Pre­mim Edi­ton byl oce­něn titu­lem Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 na mezi­ná­rodní inves­tiční a finanční výstavě konané 20-21. května 2017 v hlav­ním městě Ukra­jiny, Kyjevě. Cenu za autory pře­bí­ral Ing. David Jukl z por­tálu... Čtěte dál »

Vystavujeme na ShowFX World v Kyjevě 16.5.2017

Vysta­vu­jeme již tra­dičně na ShowFX World kon­fe­renci v Kyjevě. Rádi se s vámi potkáme na místě! Dny bez­plat­ných semi­nářů na téma finance, inves­tice a obcho­do­vání od špič­ko­vých odborníků Dne 20-21. května 2017 jsou všichni se zájmem o obcho­do­vání a inves­to­vání vítáni v hotelu Con­gress and Exhi­bi­tion v ukra­jin­ském Kyjevě na 18 bez­plat­ných semi­nářů a workshopů na... Čtěte dál »

Pokračování velkého testu AOS Bratislava Premium Edition 31.3.2017

Dnes jsme pro vás při­pra­vili pokra­čo­vání Vel­kého Testu AOS Bra­ti­slava Pre­mium 3.2 z roku 2016 V tes­to­vání jsme při­dali 5 nových měno­vých párů: USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD A jak jejich zařa­zení zamí­chalo cel­ko­vými výsledky? I my jsme si museli počkat téměř 14 dní, než doběhly všechny testy. Důvo­dem je, že prů­měrná... Čtěte dál »

Nové video: Automatický obchodní systém Paris Grid 26.3.2017

Zve­řej­nili jsme nové video k auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému z naší dílny: AOS Paris Grid. Auto­ma­tický obchodní sys­tém s 2 letou his­to­rií na live obchod­ních účtech a obcho­do­vá­ním na EURCHF a AUDUSD. Jak se auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému daří po 2 letech live obcho­do­vání? Podí­vejte se níže. Ze sta­tis­tiky krátce: Zisk: 128% Max.... Čtěte dál »

Automatický obchodní systém zdarma II. 1.3.2017

Od 1.3. 2017 zařa­zu­jeme do nabídky naši vlaj­ko­vou loď oce­ně­nou 1. mís­tem na China Forex Expo 2016, AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion v nové verzi MINI, která je pro vklady do 1500USD zcela zdarma. Verze AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI je stej­ným pro­duk­tem jako AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion, má pouze ome­zené... Čtěte dál »

Automatický obchodní systém zdarma 1.2.2017

Auto­ma­tický obchodní sys­tém zdarma Chtěli byste začít obcho­do­vat na měno­vém trhu FOREX a nevíte jak? Pokud chcete vyzkou­šet auto­ma­tické obchodní sys­témy nebo indi­ká­tory, nabí­zíme mož­nost spon­zo­ro­va­ného nákupu na našem spe­ci­a­li­zo­va­ném webo­vém por­tálu www.obchodujeme.eu Por­tál www.obchodujeme.eu je drži­te­lem oce­nění Best Forex Robot z veletrhu China Forex Expo 2016, a auto­rem dlou­ho­době zis­ko­vých... Čtěte dál »

Úspěšný Forex robot AOS Bratislava Premium se dočkal nové verze 5.12.2016

Před­sta­vu­jeme vám zcela novou verzi soft­ware AOS Bra­ti­slava © Pre­mium Edi­tion v 3.0, kte­rou již brzy uve­deme na trh. Vylep­šený Forex robot si bude sám načí­tat zprávy, které se pro­mí­tají do finanč­ního trhu, a samo­statně je efektně vyu­žije při obcho­do­vání na měno­vém trhu Forex. Soft­ware AOS Bra­ti­slava © Pre­mium Edi­tion vám pomáhá obcho­do­vat... Čtěte dál »

Velký test AOS Bratislava Premium Edition 24.11.2016

Při­pra­vili jsme pro vás velký test AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­ton. Úče­lem tohoto vel­kého testu AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion bylo vyzkou­šet tento SW v růz­ných trž­ních situ­a­cích, na růz­ných měno­vých párech, s odliš­ným nasta­ve­ním. Z těchto výsledků vyply­nou opti­mální nasta­vení, a pře­hled dosa­že­ných poten­ci­ál­ních zisků vs. postou­pené riziko. Jak jsme testovali?... Čtěte dál »

VPS: ideální doplněk pro AOS Bratislava Premium Edition 16.11.2016

Nebaví vás neu­stále kon­t­ro­lo­vat při­po­jení k inter­netu? Nechcete mít spuš­těný počí­tač 24h denně? Při­pra­vili jsme pro vás další VPS ser­ver, který je kon­ci­po­vaný ve vari­antě FULL či LITE. Na FULL ser­veru můžete spus­tit v jednu chvíli až 5Metatraderů a užít si obcho­do­vání naplno. Pokud máte ote­vřen pouze 1 FX účet, stačí... Čtěte dál »

Čeští a slovenští vývojáři oslavují. První cenu v Číně získal náš Forex robot 1.11.2016

Por­tál Obchodujeme.eu zazna­me­nal obrov­ský úspěch na 4. roč­níku spe­ci­a­li­zo­va­ného veletrhu China Forex Expo 2016, který se konal na konci října tohoto roku v čín­ském Šen-čenu. První místo zde obdr­žel náš Forex robot, který pomáhá kli­en­tům obcho­do­vat na burze již 10 let. Veletrhu China Forex Expo 2016 v čín­ském Šen-čenu se zúčast­nilo na... Čtěte dál »