Berlin Market Hours

Forex robot Europe Trading Box - 4 x automatický obchodní systém v jednom balíčku

AOS Ber­lin Mar­ket Hours

mini­mální kapi­tál: 100USD

stra­te­gie: scalping

Výrobce: Obchodujeme.eu

AOS Ber­lin Mar­ket Hours pou­žívá obchodní stra­te­gii „scal­ping“ za pomoci tech­nic­kých indi­ká­torů. Scal­ping obecně se pova­žuje za extrémní formu intra­den­ního obcho­do­vání (i když je prav­dou, že mnozí obchod­níci nemají jasno, kdy jde o day­tra­ding a kdy už o scal­ping). Scal­ping je pří­stup, při němž inves­tor obcho­duje velmi malé pohyby v krát­kých časo­vých úse­cích, které trvají maxi­málně něko­lik minut. I mini­mální pohyb je pro něj zají­mavý, pro­tože obcho­duje větší objemy a v prů­běhu jedi­ného dne udělá velké množ­ství obchodů.

Scal­per Ber­lin Mar­ket Hours pra­cuje nej­lépe na měno­vých párech EURUSD, EURCHF, EURGBP, EURCAD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, CADCHF na M15 grafu.

Záznam webi­náře popi­su­jící čin­nost Europe Tra­ding Box, a to včetně ukázky reál­ných účtů:

 Nej­lepší výsledky dosa­huje tento AOS u bro­kerů s co nej­niž­ším sprea­dem, kde spread o veli­kosti 5 je stro­pem. Čím niž­šího spreadu u bro­kera dosáh­nete, tím lep­ších výsledků bude AOS dosa­ho­vat. Pozor – ne každý bro­ker scal­ping podporuje.

AOS má v interní logice zakó­do­váno hlí­dání maxi­mál­ního spreadu, což zabrání ote­vření nechtě­ného obchodu v pří­padě vyhla­šo­vání zpráv a roz­ši­řo­vání spreadu bro­ke­rem. AOS vyu­žívá dyna­mický sto­ploss, a výběr zisků na bázi trž­ního sentimentu.

V AOS je zakom­po­no­vaný sys­tém sle­do­vání fun­da­men­tál­ních zpráv, který zajistí obcho­do­vání mimo dobu vyhla­šo­vání eko­no­mic­kých událostí.

Demo účet

Live účet

Mini­mální požadavky:

Ope­rační sys­tém: Win­dows 2003, Win­dows XP, Win­dows Vista, Win­dows 7, 8, 10
Plat­forma: Meta­tra­der 4
Typ účtu: Micro účet nebo Mini účet nebo stan­dardní účet

Funkce:

 • obchody 24/7
 • žádný grid
 • žádný mar­tingale
 • žádný hedge
 • snadné nasta­vení
 • Pod­pora pro ECN brokery
 • Auto-detekce 4 nebo 5 míst­ných brokerů
 • 100% auto­ma­ti­zo­vané
 • 30 denní záruka vrá­cení peněz

Náku­pem získáte:

 1. kom­pletní návod s popi­sem všech funkcí
 2. šab­lony k obcho­do­vání ihned při­pra­vené k použití
 3. mož­nost vyu­žití na živých i demo účtech (bez ome­zení jejich množ­ství, pokud jsou vedené na maji­tele licence)
 4. budoucí update zdarma
 5. plnou kli­ent­skou pod­poru v čes­kém nebo slo­ven­ském jazyce.
 6. licenci na první měsíc, která Vám bude auto­ma­ticky zdarma pro­dlou­žena na doži­votí (ochrana výrobce proti hro­mad­nému kopírování)

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Ber­lin Mar­ket Hours je určen pro pokro­čilé obchod­níky na fore­xové trhu. Ber­lin Mar­ket Hours je scho­pen obcho­do­vat na kli­ent­ském účtu s apli­kací Meta­tra­der o mini­mální veli­kosti 100USD.

Výsledky: detaily po kliknutí

Forex robot Berlin Market Hours

 

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Ber­lin Mar­ket Hours můžete nakou­pit v balíku Europe Tra­ding Box zde:

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR Objed­nat

Akce: spon­zo­ro­vaný nákup bro­ke­rem zde

Toto dílo pod­léhá autor­ským právům

Europe Trading Box

Tento AOS se prodává v balíku 4 obchodních systémů, které kombinují více technik obchodování, a diverzifikují tak možnosti trhu Forex:

AOS na bázi Price Action, obohacené prvky martingale a grid. Obchoduje se tedy velký počet malých obchodů, které se uzavírají dle dynamiky trhu

AOS s cílem stabilního zisku a nízkých poklesů. Jeho výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů. Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh. Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár. AOS pracuje s brokery do spreadu max. 4.

AOS s obchodní strategií "scalping" za pomoci technických indikátorů. Scalping je přístup, při němž investor obchoduje velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích, které trvají maximálně několik minut.

AOS zaměřený na na obchodování trhů s vyšší volalititou. V jednu chvíli otevírá pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu, a to se snahou zobchodovat správný směr trendu. Má více možností nastavení, a obchoduje měnový pár EURUSD.

Celý balík lze koupit zde:

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR

Objednat

Akce: sponzorovaný nákup brokerem zde