Brussels Trend

Forex robot Europe Trading Box - 4 x automatický obchodní systém v jednom balíčku

AOS Brus­sels Trend

mini­mální kapi­tál: 100USD

stra­te­gie: trend

Výrobce: Obchodujeme.eu

AOS Brus­sels Trend se zamě­řuje na obcho­do­vání trhů s vyšší vola­li­ti­tou. V jednu chvíli ote­vírá pouze jeden obchod s fixní veli­kostí lotu, a to se sna­hou zob­cho­do­vat správný směr trendu.

Obcho­do­vání v sou­ladu s tren­dem patří k těm nej­jed­no­duš­ším, nej­funkč­něj­ším a záro­veň nejméně psy­chicky nároč­ným pří­stu­pům k tra­dingu. Tato jed­no­du­chá tren­dová stra­te­gie pro FX trh se proto snaží ze zmí­ně­ných před­ností těžit a obcho­duje v trendu na tak­zva­ných korek­cích. Zakládá se na 3 tech­nic­kých indi­ká­to­rech, které slouží pro časo­vání ide­ál­ních vstupů. Stra­te­gie je určena pro intra­denní obcho­do­vání FX trhů, a pou­ží­vat ji budeme na 30 minu­to­vém grafu.

Záznam webi­náře popi­su­jící čin­nost Europe Tra­ding Box, a to včetně ukázky reál­ných účtů:

 V této stra­te­gii je třeba pocho­pit, že stra­te­gie se obcho­duje jen a pouze v trendu, který se sta­tis­ticky vysky­tuje v trzích v zhruba 20 % času. Neob­cho­du­jeme tedy v době, kdy jde trh do strany a nebo dělá velmi prudké pohyby.


Mini­mální poža­davky:
Ope­rační sys­tém: Win­dows 2003, Win­dows XP, Win­dows Vista, Win­dows 7, 8, 10
Plat­forma: Meta­tra­der 4
Typ účtu: Micro účet nebo Mini účet nebo stan­dardní účet

Funkce:

 • obchody 24/7
 • žádný grid
 • žádný mar­tingale
 • žádný hedge
 • snadné nasta­vení
 • Pod­pora pro ECN brokery
 • Auto-detekce 4 nebo 5 míst­ných brokerů
 • 100% auto­ma­ti­zo­vané
 • 30 denní záruka vrá­cení peněz

Náku­pem získáte:

 1. kom­pletní návod s popi­sem všech funkcí
 2. šab­lony k obcho­do­vání ihned při­pra­vené k použití
 3. mož­nost vyu­žití na živých i demo účtech (bez ome­zení jejich množ­ství, pokud jsou vedené na maji­tele licence)
 4. budoucí update zdarma
 5. plnou kli­ent­skou pod­poru v čes­kém nebo slo­ven­ském jazyce.
 6. licenci na první měsíc, která Vám bude auto­ma­ticky zdarma pro­dlou­žena na doži­votí (ochrana výrobce proti hro­mad­nému kopírování)

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Brus­sels Trendje určen pro všechny obchod­níky (i začí­na­jící uži­va­tele) na fore­xové trhu. Brus­sels Trend je scho­pen obcho­do­vat na jak­koli vel­kém kli­ent­ském účtu s apli­kací Metatrader.

Výsledky: klik­něte pro detaily

forex-robot-brussels-trend

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Brus­sels Trend můžete nakou­pit v balíku Europe Tra­ding Box zde:

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR Objed­nat

Akce: spon­zo­ro­vaný nákup bro­ke­rem zde

Toto dílo pod­léhá autor­ským právům

Europe Trading Box


Tento AOS se prodává v balíku 4 obchodních systémů, které kombinují více technik obchodování, a diverzifikují tak možnosti trhu Forex:

AOS na bázi Price Action, obohacené prvky martingale a grid. Obchoduje se tedy velký počet malých obchodů, které se uzavírají dle dynamiky trhu

AOS s cílem stabilního zisku a nízkých poklesů. Jeho výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů. Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh. Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár. AOS pracuje s brokery do spreadu max. 4.

AOS s obchodní strategií "scalping" za pomoci technických indikátorů. Scalping je přístup, při němž investor obchoduje velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích, které trvají maximálně několik minut.

AOS zaměřený na na obchodování trhů s vyšší volalititou. V jednu chvíli otevírá pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu, a to se snahou zobchodovat správný směr trendu.  Má více možností nastavení, a obchoduje měnový pár EURUSD.

Celý balík lze koupit zde:

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR

Objednat

Akce: sponzorovaný nákup brokerem zde