Forex robot Paris Grid

Forex robot Europe Trading Box - 4 x automatický obchodní systém v jednom balíčku

Forex robot: AOS Paris Grid

mini­mální kapi­tál: 1000USD

stra­te­gie: grid strategie

Výrobce: Obchodujeme.eu

Forex robot Paris Grid má sta­bilní zisk a nízký dra­w­down. Jeho výho­dou je že pou­žívá zajiš­ťo­vání pozic, tzv. grid stra­te­gie bez navy­šo­vání lotů. Výji­mečný je tím, že vyu­žívá tech­nic­kou ana­lýzu pro bez­pečný vstup na trh. Má více mož­ností nasta­vení, a není blo­ko­ván pouze na jeden měnový pár. Forex robot Paris Grid pra­cuje s bro­kery do spreadu max. 4.

Ve forex robotu Paris Grid je zakom­po­no­vaný sys­tém sle­do­vání fun­da­men­tál­ních zpráv, který zajistí obcho­do­vání mimo dobu vyhla­šo­vání eko­no­mic­kých událostí.


 Popis funkce Auto­ma­tic­kého obchodní sys­tému a náhled na živý účet

Mini­mální poža­davky na forex robot Paris Grid:

Ope­rační sys­tém: Win­dows 2003, Win­dows XP, Win­dows Vista, Win­dows 7, 8, 10
Plat­forma: Meta­tra­der 4
Typ účtu: Micro účet nebo Mini účet nebo stan­dardní účet

Funkce:

Mini­mální vklad:
Pokud je váš účet Micro  (0,01 lot): dopo­ru­čená částka je 1000 $
Pokud je váš účet Mini  (0,1 lot): dopo­ru­čená částka je 10,000 $
Pokud je váš účet Stan­dardní (1 lot): dopo­ru­čená částka je 100.000 $
Měna: EURCHF, AUDUSD (H1)

Záznam webi­náře popi­su­jící čin­nost Europe Tra­ding Box, a to včetně ukázky reál­ných účtů:

 Funkce:

 • obchody 24/7
 • snadné nasta­vení
 • Pod­pora pro ECN brokery
 • Auto-detekce 4 nebo 5 míst­ných brokerů
 • 100% auto­ma­ti­zo­vané
 • 30 denní záruka vrá­cení peněz

Náku­pem získáte:

 1. kom­pletní návod s popi­sem všech funkcí
 2. šab­lony k obcho­do­vání ihned při­pra­vené k použití
 3. mož­nost vyu­žití na živých i demo účtech (bez ome­zení jejich množ­ství, pokud jsou vedené na maji­tele licence)
 4. budoucí update zdarma
 5. plnou kli­ent­skou pod­poru v čes­kém nebo slo­ven­ském jazyce.
 6. licenci na první měsíc, která Vám bude auto­ma­ticky zdarma pro­dlou­žena na doži­votí (ochrana výrobce proti hro­mad­nému kopírování)

Forex robot Paris Grid je určen pro všechny obchod­níky (i začí­na­jící uži­va­tele) na fore­xové trhu. Forex robot Paris Grid je scho­pen obcho­do­vat na jak­koli vel­kém kli­ent­ském účtu s apli­kací Metatrader.

 Výsledky forex robota Paris Grid: detaily po kliknutí

Paris grid

 

Forex robota Paris Grid můžete nakou­pit v balíku Europe Tra­ding Box zde:

Akce: spon­zo­ro­vaný nákup bro­ke­rem zde

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR

Objed­nat

Toto dílo pod­léhá autor­ským právům

Europe Trading Box

Tento AOS se prodává v balíku 4 obchodních systémů, které kombinují více technik obchodování, a diverzifikují tak možnosti trhu Forex:

AOS na bázi Price Action, obohacené prvky martingale a grid. Obchoduje se tedy velký počet malých obchodů, které se uzavírají dle dynamiky trhu

AOS s cílem stabilního zisku a nízkých poklesů. Jeho výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů. Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh. Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár. AOS pracuje s brokery do spreadu max. 4.

AOS s obchodní strategií "scalping" za pomoci technických indikátorů. Scalping je přístup, při němž investor obchoduje velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích, které trvají maximálně několik minut.

AOS zaměřený na na obchodování trhů s vyšší volalititou. V jednu chvíli otevírá pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu, a to se snahou zobchodovat správný směr trendu.  Má více možností nastavení, a obchoduje měnový pár EURUSD.

Celý balík lze koupit zde:

Akce: sponzorovaný nákup brokerem zde

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR

Objednat