Akce

Nákup AOS a indi­ká­torů doto­ván do výše 23.000Kč spo­leč­ností Instaforex.

Chtěli byste začít obcho­do­vat na měno­vém trhu FOREX a nevíte jak? Pokud chcete vyzkou­šet auto­ma­tické obchodní sys­témy nebo indi­ká­tory, nabí­zíme mož­nost spon­zo­ro­va­ného nákupu na spe­ci­a­li­zo­va­ném webo­vém por­tálu www.obchodujeme.eu

Por­tál www.obchodujeme.eu je drži­te­lem oce­nění Best Forex Robot z veletrhu China Forex Expo 2016, a auto­rem dlou­ho­době zis­ko­vých auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů. Též se zabývá pro­gra­mo­vání auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů na komerční bázi.

Abychom Vám obcho­do­vání s AOS usnad­nili, při­ná­šíme pro vás dotaci na nákup jaké­ho­koli AOS, indi­ká­toru a VPS od bro­kera Insta­fo­rex. Zís­kejte tak auto­ma­tický obchodní sys­tém zdarma.

Vyberte si auto­ma­tický obchodní sys­tém nebo indi­ká­tor z naší nabídky, a nechte si ho pro­pla­tit od brokera.

>>>Více o doto­va­ném nákupu přímo na strán­kách bro­kera zde<<<

Sum­mary
Review Date
Reviewed Item
AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edition
Author Rating
5