Rizika obchodování

Riziko automatických obchodních systémů
HYPOTETICKÉ NEBO SIMULOVANÉ VÝSLEDKY MAJÍ SVÁ URČITÁ SKRYTÁ OMEZENÍ. NA ROZDÍL OD SKUTEČNÝCH OBCHODŮ, SIMULOVANÉ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ SKUTEČNÉ OBCHODOVÁNÍ. ROVNĚŽ TAK PROTOŽE OBCHODY NEBYLY SKUTEČNĚ PROVEDENY, VÝSLEDKY MOHOU PŘEKOMPENZOVAT NEBO PODKOMPENZOVAT DOPAD URČITÉHO FAKTORU TRHU, JAKO JE NAPŘÍKLAD NEDOSTATEK LIKVIDITY. SIMULOVANÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY JSOU OBECNĚ VYTVÁŘENY S POMOCÍ MINULÝCH VÝSLEDKŮ. NELZE TVRDIT, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO MŮŽE DOSÁHNOUT VÝNOSŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, KTERÉ JSOU PŘEDSTAVOVÁNY OBCHODNÍM SYSTÉMEM.

ČASTO EXISTUJÍ ZNAČNÉ ROZDÍLY MEZI HYPOTETICKÝMI VÝSLEDKY A SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY A SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY NÁSLEDNĚ DOSAŽENÝMI JAKÝMKOLI SPECIÁLNÍM OBCHODNÍM SYSTÉMEM. JEDNÍM Z OMEZENÍ HYPOTETICKÉHO OBCHODOVÁNÍ JE, ŽE TAKOVÉ OBCHODOVÁNÍ NEZAHRNUJE FINANČNÍ RIZIKO A ŽÁDNÝ HYPOTETICKÝ OBCHODNÍ ZÁZNAM NEMŮŽE ZCELA POČÍTAT S DOPADEM FINANČNÍHO RIZIKA PŘI SKUTEČNÉM OBCHODOVÁNÍ. NAPŘÍKLAD SCHOPNOST NÉST ZTRÁTY NEBO ŘÍDIT SE SPECIÁLNÍM OBCHODNÍM SYSTÉMEM BEZ OHLEDU NA ZTRÁTY Z OBCHODOVÁNÍ JSOU PODSTATNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ. JE ZDE SPOUSTA FAKTORŮ VZTAHUJÍCÍCH SE VŠEOBECNĚ K TRHU NEBO K REALIZACI JAKÉHOKOLI SPECIÁLNÍHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU, S NIMIŽ NELZE PLNĚ POČÍTAT PŘI PŘÍPRAVĚ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ, A VŠECHNY MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ.

JELIKOŽ NEJSOU K DISPOZICI SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ S NIMI POROVNAT HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY, KLIENTI BY MĚLI BÝT ZEJMÉNA OBEZŘETNÍ PŘI VKLÁDÁNÍ NEPŘIMĚŘENÉ DŮVĚRY V TYTO HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY. HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY JSOU VE SVÉ PODSTATĚ HYPOTETICKÉ A NEPŘEDSTAVUJÍ OBCHODOVÁNÍ NA SKUTEČNÝCH ÚČTECH.

ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NERUČÍME ZA OBSAH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH OBCHODNÍM SYSTÉMEM A ZA FUNGOVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU ČI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ OBCHODNÍM SYSTÉMEM. POUŽÍVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU JE ZCELA NA VAŠEM ROZHODNUTÍ A ODPOVĚDNOSTI. DOPORUČUJEME VÁM PODOROBNĚ PROSTUDOVAT PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBCHODNÍHO SYSTÉMU PŘEDTÍM, NEŽ HO POUŽIJETE PRO SVÉ OBCHODOVÁNÍ.

VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. HODNOTA VAŠICH INVESTIC A PŘÍJMŮ Z NICH PLYNOUCÍCH MŮŽE STEJNĚ KLESNOUT JAKO I VZRŮST. VŠECHNY OBCHODY NA FINANČNÍCH TRZÍCH NESOU RIZIKO KAPITÁLOVÉ ZTRÁTY A INVESTOŘI NE VŽDY MOHOU DOSTAT ZPĚT PLNOU VÝŠI INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ.

INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TÉTO DOMÉNY  JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A NEJSOU MYŠLENY JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOHOKOLIV INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. AČKOLIV FAKTA A INFORMACE OBSAŽENÉ NA WEBU JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ POVAŽUJEME ZA VĚROHODNÉ, NEZARUČUJEME JEJICH PŘESNOST A JAKÁKOLIV INFORMACE MŮŽE BÝT NEÚPLNÁ NEBO ZKRÁCENÁ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNÝ VÝPADEK INFORMACÍ A ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA WEBU. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY UVEDENÉ NA WEBU VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉMKOLIV INVESTIČNÍM NÁSTROJI ZMIŇOVANÉM NA WEBU. UKÁZKOVÉ PŘÍKAZY NA WEBU ČI SEZNAMY OBCHODŮ NA WEBU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU.

VEŠKERÉ NÁZORY NA WEBU JSOU NÁZORY PŘÍSLUŠNÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. JEDNOTLIVÍ OBCHODNÍCI NEBO JINÉ PUBLIKACE SPOLEČNOSTI MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY NA WEBU MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE.

SPOLEČNOST FX TRADE SYSTEMS SRO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ. ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI MOHOU VYJADŘOVAT POUZE SVÉ OSOBNÍ NÁZORY, KTERÉ NEJSOU A NEMOHOU BÝT PODKLADEM PRO JAKÉKOLI VAŠE INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.

INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ NA WEBU JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET.