Virtuální privátní server pro MetaTrader

Virtuální privátní server pro MetaTrader

Zbavte se s Forex VPS pro­vždy sta­rostí jako:

 • sta­ho­vání a kon­fi­gu­race apli­kace Metatrader
 • zby­tečně spuš­těný počí­tač 24h/denně
 • zby­tečné fak­tury za elektřinu
 • nespo­leh­livé inter­ne­tové připojení
 • stále nová počí­ta­čová konfigurace
 • správné nasta­vení aktu­a­li­zací počítače
 • pro­blém s Anti-Virus, Firewall, a Spy­ware software

a vyzkou­šejte naše pro­fe­si­o­nální ser­very, které jsou dosa­ži­telné kdy­koli a odkudkoli!

Jak fun­guje Forex VPS?

S jakou­koli verzí ope­rač­ního pro­gramu Win­dows spus­títe ikonu Vzdá­lené plo­chy, kte­rou pro Vás nakon­fi­gu­ru­jeme. Po zadání uži­va­tel­ského jména a hesla se Vám objeví pra­covní plo­cha podobné té Vaší, na které bude 5 pře­din­sta­lo­va­ných Meta­tra­derů plně k Vaší dispozici.

VPS ser­very, které posky­tu­jeme jsou určené k pou­ží­vání obchod­ních plat­fo­rem Metatrader4. Roz­díl mezi našimi VPS a kon­ku­rencí je v tom, že naše VPS jsou při­pra­vené k obcho­do­vání s obchod­ními sys­témy, které gene­rují množ­ství pří­kazů a způ­so­bují větší zátěž pro­ce­sorů i sys­té­mové paměti.

Detailní spe­ci­fi­kace VPS verze FULL pro 1-5ks MT4:

 • pře­din­sta­lo­vané Meta­tra­dery (max. 5 x MT4)
 • 2 GB prostoru
 • 2GB RAM
 • neo­me­zený pře­nos dat
 • ope­rační sys­tém: Win­dows Ser­ver 2012
 • plná konek­ti­vita 64 Mbps (pří­chozí a odchozí data) 24/7/365
 • umís­tění v Data­cen­tru v Německu.
 • sku­tečný NONSTOP ser­vis a dohled

Detailní spe­ci­fi­kace VPS verze LITE určené pro pro­voz 1ks MT4:

 • pře­din­sta­lo­vaný Meta­tra­der (max. 1 x MT4)
 • 500MB pro­storu
 • 256kb RAM
 • neo­me­zený pře­nos dat
 • ope­rační sys­tém: Win­dows Ser­ver 2012
 • plná konek­ti­vita 64 Mbps (pří­chozí a odchozí data) 24/7/365
 • umís­tění v Data­cen­tru v Německu.
 • sku­tečný NONSTOP ser­vis a dohled

Náhled pra­covní plochy:

Virtuální Privátní Server - Náhled pracovní plochy

 

Cena VPS pro 1xMT4:

Před­platné na 1 měsíc: 400 Kč / 15 € měsíčně při kon­fi­gu­raci a pro­vozu 1 Meta­tra­deru Objed­nat

Pro před­platné na 3 měsíce zapla­títe pouze 1140 Kč / 43 €, tj. 380 Kč/měs Objed­nat

Pro před­platné na 6 měsíců zapla­títe pouze 2100 Kč / 78 €, tj. 350 Kč/měs Objed­nat

Pro před­platné na 12 měsíců zapla­títe pouze 4100 Kč / 152 €, tj. 341 Kč/měs Objed­nat

Cena VPS pro 5xMT4:

Před­platné na 1 měsíc: 850 Kč / 35 € měsíčně při kon­fi­gu­raci a pro­vozu 1-5 Meta­tra­derů Objed­nat

Před­platné na 3 měsíce: 2390 Kč / 89 € kvar­tálně tj. dosta­nete 10 dnů zdarma Objed­nat

Pro před­platné na 6 měsíců zapla­títe pouze 4200 Kč / 175 €, tj. dosta­nete 1 měsíc zdarma. Objed­nat

Pro před­platné na 12 měsíců zapla­títe pouze 7560 Kč / 315 €, tj. dosta­nete 3 měsíce zdarma. Objed­nat

Další informace o VPS

Poskytovatel poskytuje VPS servery se systémem Windows Server 2012, které mohou být zpřístupněny z kteréhokoli místa na světě 24/7. Společnost několikrát vyhrála mezinárodní soutěže v bezpečnosti serverů a spolehlivitě. Jejich cílem je poskytovat zákazníkům nejspolehlivější obchodní platformu, a umožnit klientům zaměřit se na své obchody na FX bez starostí o síťové připojení, operační systém nebo konektivitu. Každé VPS zahrnuje přístup přes RDP (Remote desktop ikonu), který Vám umožní kompletní kontrolu nad správou obchodních systémů.

VPS LITE pro 1xMT4:

Předplatné na 1 měsíc: 400 Kč / 15 € měsíčně při konfiguraci a provozu 1 Metatraderu Objednat

Pro předplatné na 3 měsíce zaplatíte pouze 1140 Kč / 43 €, tj. 380 Kč/měs Objednat

Pro předplatné na 6 měsíců zaplatíte pouze 2100 Kč / 78 €, tj. 350 Kč/měs Objednat

Pro předplatné na 12 měsíců zaplatíte pouze 4100 Kč / 152 €, tj. 341 Kč/měs Objednat

 

VPS FULL pro 1-5xMT4:

Předplatné na 1 měsíc: 850 Kč / 35 € měsíčně při konfiguraci a provozu 1-5 Metatraderů

Objednat

Předplatné na 3 měsíce: 2390 Kč / 89 € kvartálně při konfiguraci a provozu 1-5 Metatraderů tj. dostanete 10 dnů zdarma

Objednat

Pro předplatné na 6 měsíců zaplatíte pouze 4200 Kč / 175 €, tj. dostanete 1 měsíc zdarma.

Objednat

Pro předplatné na 12 měsíců zaplatíte pouze 7560 Kč / 315 €, tj. dostanete 3 měsíce zdarma.

Objednat