Fundamental trader

 AOS Fun­da­men­tal Tra­der a indi­ká­tor Fun­da­men­tal Indicator

Před­sta­vu­jeme vám novinku, kte­rou jsme pro Vás napro­gra­mo­vali v poslední verzi MT4, a je k dis­po­zici pouze na našem webu. Tento sys­tém je v této podobě uni­kátní a jediný v Čechách a na Slo­ven­sku. AOS i indi­ká­tor pra­cují na obchodní plat­formě MT4.

Fun­da­men­tal Indicator

je pou­ži­tený na všech měno­vých párech. Jeho pri­mární funkcí je zob­ra­zo­vání fun­da­men­tál­ních zpráv s mož­ností vyhod­no­cení obchod­ního výsledku na měnový pár přímo v Metatraderu.

Stalo se vám, že jste ote­vřeli obchod, a cena najed­nou rychle klesla nebo vystou­pala? Třeba jste o tom ani nevě­děli, ale byla zve­řej­něna důle­žitá makro­e­ko­no­mická zpráva. Nyní vám již žádná taková zpráva neu­teče! Pře­hledně se zob­razí v grafu, a to jak linií, tak časo­vým odpočtem.

 Takto fun­guje indi­ká­tor (pro zvět­šení klik­nout):

fun_indihml

Takto lze nasta­vit indi­ká­tor pro zob­ra­zení nej­dů­le­ži­těj­ších zpráv na USD (pro zvět­šení kliknout):

fun_indih

A zde pří­klad pro zob­ra­zení EUR zpráv s jakou­koli důle­ži­tostí (pro zvět­šení klik­nout):

eurHML

Indi­ká­tor můžete zakou­pit zde:

Cena 1990 Kč Objed­nat

Fun­da­mental Tra­der

tyto zprávy pomůže zob­cho­do­vat for­mou ote­vření čeka­jí­cích objed­ná­vek těsně před vyhlá­še­ním výsledků, a to s pev­ným nasta­ve­ným „take pro­fit“, voli­tel­ným „trai­ling stop“, pev­ným „stop loss“ a dal­šími mož­nostmi, které jistě při obcho­do­vání oce­níte. Expi­race pokynů, stejně jako nasta­vení počtu vte­řin před (či po) vyhlá­šení zprávy je samozřejmostí.

AOS pod­po­ruje i funkci Fil­tr­Sym­bols, která vám umož­ňuje obcho­do­vat jen fun­da­men­tální zprávy pro vybrané měnové sym­boly. Stejně tak lze vybí­rat pouze zprávy určité důležitosti.

 Takto bude AOS ote­ví­rat obchody:


buystop buystop2

při stan­dard­ním nasta­vení je 60 vteřin před zprá­vou otevřen obchod typu „buy stop“ a „sell stop“:

Auto­ma­tický obchodný sys­tém Fun­da­men­tal Tra­der a Indi­ca­tor je určený jak pro začí­na­jící obchod­níky, tak pro zku­šené tra­dery na měno­vém trhu FOREX.

AOS Fun­da­men­tal Tra­der + Fun­da­men­tal Indi­ca­tor můžete zakou­pit v balíčku zde:

Cena 2990 Kč Objed­nat