Cashback forex – Nechte si platit od brokera

Dopo­ru­ču­jeme, a sami vyu­ží­váme služby Cashback forex, tedy fore­xo­vého sle­vo­vého ser­veru. Nechte si bro­ke­rem pla­tit za obcho­do­vání! Za každý zob­cho­do­vaný lot Vám bro­ker zaplatí 4-10USD.

Níže uvá­díme bonusy, který díky této službě zís­káte. Pozor – budete mít stan­dardní pod­mínky jako ostatní obchod­níci, žádné poplatky za službu nejsou, spready se Vám neroz­šíří.

Cash Back Rate zna­mená kolik peněz dosta­nete zpět z kaž­dého zob­cho­do­va­ného lotu od Vašeho bro­kera (viz dále)Peníze ZDARMA – zpět z kaž­dého Vašeho obchodu – i když už obcho­du­jete! Insta­fo­rex, Fxcm, atd.!

O co se jedná?

Spo­leč­nost Cashback Forex je inves­tič­ním zpro­střed­ko­va­te­lem pro řadu bro­kerů jako:

FxPro, FXCM UK, Insta­Fo­rex, Avafx, Ava­Trade Japan, Tada­wul FX, FXDD Malta, Hot­Fo­rex, IronFX, Axi­T­ra­der, FxO­pen, FINFX, FXCC, Pep­per­s­tone, AAAFx, Think­Fo­rex, IamFX, IBFX Aus­tra­lia, ForexYard, FXCBS, Varen­gold, Dukascopy, FxPri­mus, Wind­sor Bro­kers, Del­taS­tock, Gallant Capi­tal Mar­kets, Lite­fo­rex, Mar­ke­tiva, FXCM Australia

Pokud Cashback Forex získá pro tyto spo­leč­nosti kli­enta, dostane od bro­kera část Vašich poplatků (spreadů). O tento podíl se s Vámi poté podělí. Zpra­vi­dla dosta­nete zpět 4-10USD z celého zob­cho­do­va­ného lotu.

Platí i v pří­padě, že už služby výše zmí­ně­ného bro­kera využíváte!!!

Stačí se řídit instruk­cemi po klik­nutí na ban­ner a poslat email Vašemu bro­ke­rovi. Poté vždy 25. dne násle­du­jí­cího měsíce dosta­nete svůj cashback zpět – lze vyu­žít Pay­pal, šek, ban­kovní převod.

Nechte bro­kery pla­tit za obcho­do­vání Vám a neplaťe vy bro­ke­rovi! Zís­káte 4-10USD z každý lot

Detailní postup:
1) regis­trujte se na odkazu viz. níže
2) klik­něte na název bro­kera, kte­rého vyu­ží­váte
3) zašlete vypl­něný for­mu­lář, který je tam ke sta­žení Vašemu bro­ke­rovi a kopii na cashback

 

Máme vyzkou­šeno my, i naši kli­enti a fun­guje!! Proč si nevzít peníze „zadarmo“? 🙂

cashback

Zařaďte se do pro­gramu zde

O co se jedná?

Společnost Cashback Forex je investičním zprostředkovatelem pro řadu brokerů jako:

FxPro, FXCM UK, InstaForex, Avafx, AvaTrade Japan, Tadawul FX, FXDD Malta,  HotForex, IronFX, AxiTrader, FxOpen, FINFX, FXCC, Pepperstone, AAAFx, ThinkForex, IamFX, IBFX Australia, ForexYard, FXCBS, Varengold, Dukascopy, FxPrimus, Windsor Brokers, DeltaStock, Gallant Capital Markets, Liteforex, Marketiva, FXCM Australia

Pokud Cashback Forex získá pro tyto společnosti klienta, dostane od brokera část Vašich poplatků (spreadů). O tento podíl se s Vámi poté podělí. Zpravidla dostanete zpět 4,70 USD-6USD z celého zobchodovaného lotu. Platí i v případě, že už služby výše zmíněného brokera využíváte!!!

Stačí se řídit instrukcemi po kliknutí na banner a poslat email Vašemu brokerovi. Poté vždy 25. dne následujícího měsíce dostanete svůj cashback zpět – lze využít Paypal, šek, bankovní převod.

Detailní postup:

  1. registrujte se na odkazu viz. níže
  2. klikněte na název brokera, kterého využíváte
  3. zašlete vyplněný formulář, který je tam ke stažení Vašemu brokerovi a kopii na cashback

Máme vyzkoušeno my, i naši klienti a funguje!! Proč si nevzít peníze „zadarmo“? 

 

Zařaďte se do programu zde