Demo

Chtěli byste si AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion vyzkou­šet před jeho kou­pe­ním? Zde je návod jak na to:

1) stáh­něte si apli­kaci Meta­tra­der 4 zde (sta­hujte verzi, kde je text „Stáh­nout obchodní ter­mi­nál Meta­tra­der 4). Chcete mít stejné výsledky jako my? Pou­žijte stej­ného bro­kera, tedy Instaforex

2) založte si obchodní účet. Účet s vkla­dem můžete zalo­žit zde, demo účet přímo v Meta­tra­deru (MT4) klik­nu­tím na Sou­bor – Zalo­žit účet. Detailní postup zde

3) v MT4 klik­něte na záložku Obchod, a do dia­lo­go­vého okna vepište „Bra­ti­slava“ taktoMt4

4) klik­něte na tla­čítko Down­load Demo, a následně Test

test forex robot

5) vyplňte tabulku para­me­trů takto (zde test měno­vého páru EURUSD za rok 2015)

Forex robot test

 

6) klik­něte na tla­čítko Start a test pro­běhne. Následně dole v záložce Graf můžete sle­do­vat vývoj obcho­do­vání v prů­běhu roku, a v záložce Report detailní infor­mace o uza­vře­ných a ote­vře­ných obchodech.

Lze samo­zřejmě tes­to­vat i různé para­me­try a nasta­vení. Pro detaily nás v pří­padě zájmu kon­tak­tujte. Pře­jeme úspěšné testování!