Jak obchodovat akcie na burze s automatickým obchodním systémem

S auto­ma­tic­kým obchod­ním sys­té­mem lze obcho­do­vat akcie před­ních US i evrop­ských spo­leč­ností jako Apple Com­pu­ter, Micro­soft Cor­po­ration, Intel Cor­po­ration či AMD.

Stejně tak je možné obcho­do­vat komo­dity (zlato, stří­bro, ropa, káva …) a měnové páry (eurusd, usd­cad, usdchf …)

Akcie se u Fore­xo­vých bro­kerů vět­ši­nou obcho­dují for­mou CFD.

Jediné co potře­bu­jete je:

  1. auto­ma­tický obchodní sys­tém, který obcho­duje vámi vybrané akcie, CFD či komo­dity (např. AOS Bra­ti­slava)
  2. bro­ker, který Vám poskytne obchodní plat­formu Meta­tra­der, ve které jsou obcho­do­vané výše zmí­něné akcie, obvykle ve formě CFD
  3. kli­ent­ská pod­pora na tel. tel. +420 212 242 290

Slov­ník pojmů viz Wikipedia.org a vysvět­lení roz­dílů mezi jed­not­li­vými aktivy:

Akcie

Akcie (ang­licky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvr­zuje, že jeho maji­tel (drži­tel) je akci­o­nář, tj. že vlo­žil určitý majet­kový podíl (kapi­tál) do akci­ové spo­leč­nosti. Akci­o­nář má různá práva. Např. je opráv­něn podí­let se na zisku spo­leč­nosti for­mou divi­dendy a účast­nit se na řízení spo­leč­nosti mimo jiné tím, že je opráv­něn hla­so­vat na valné hro­madě, pří­padně se podí­let na likvi­dač­ním zůstatku spo­leč­nosti v pří­padě likvi­dace. Za závazky spo­leč­nosti akci­o­náři neručí.

S někte­rými akci­emi se obcho­duje na bur­zách cen­ných papírů, kde se tak určuje i jejich cena – v rámci nabídky a poptávky.

CFD

Jako con­tract for dif­fe­rence (CFD) se ve finanč­nic­tví ozna­čuje smlouva mezi dvěma stra­nami, „kupu­jí­cím“ a „pro­dá­va­jí­cím“, která při­ka­zuje kupu­jí­címu zapla­tit pro­dá­va­jí­címu roz­díl mezi aktu­ální hod­no­tou aktiva a jeho hod­no­tou k oka­mžiku uza­vření smlouvy. Je-li tento roz­díl záporný, platí místo toho pro­dá­va­jící kupu­jí­címu. CFD jsou finanční deri­váty, které umož­ňují inves­to­rům těžit z nárůstu (dlouhá pozice) nebo poklesu (krátká pozice) cen pod­kla­do­vých finanč­ních instru­mentů a často se pou­ží­vají ke spe­ku­laci na tyto ceny.

Napří­klad v pří­padě akcií se jedná o deri­vát, který umož­ňuje spe­ku­lo­vat na pohyby cen těchto akcií, aniž by inves­tor musel pod­kla­dové akcie sám vlastnit.

FOREX

Forex je zkratka pro Foreign Exchange (ang­licky směna cizích měn). Jde o mezi­ná­rodní obchodní sys­tém pro směnu základ­ních a ved­lej­ších měno­vých párů, tedy o devi­zový trh, jehož střední kurzy se pova­žují za ofi­ci­ální svě­tové kurzy. To je také známé jako Forex Tra­ding, Currency Forex, Forex Exchange Mar­ket nebo dokonce FX.

Forex nemá vlastní burzu, avšak co do kaž­do­den­ních objemů jde jed­no­značně o vůbec nej­větší finanční trh světa. Podle odhadů jsou zde denně rea­li­zo­vány trans­akce v objemu 2 až 5 bili­onů ame­ric­kých dolarů. Spe­ci­fi­kem Forexu je, že se na něm obcho­duje neu­stále, tak, jak se Země otáčí a pro­bí­hají obchodní seance na jed­not­li­vých míst­ních trzích. Z důvodu, aby mohli obcho­do­vat neu­stále a měli tak mož­nost oka­mžité (nezpož­děné) reakce na momen­tální situ­aci, zaklá­dají velcí svě­toví hráči své pobočky po celém světě. Finanč­ními cen­try tedy jsou pře­de­vším: Lon­dýn, New York, Tokio, Hong Kong.

Fun­guje jako mezi­ban­kovní elek­tro­nický sys­tém, kde účast­níci trhu (banky, pojiš­ťovny, fondy aj.) smě­ňují aktiva v růz­ných měnách a deri­váty na aktiva v jiných měnách. Jde o nej­likvid­nější trh na světě. Při inves­to­vání na tomto trhu jde o koupě jedné měny a pro­dej jiné měny. Forex je glo­bál­ním 24-hodinovým trhem.

Obcho­dují se zde přímo měny za momen­tál­ních spo­to­vých pod­mí­nek, for­wardy podle před­po­klá­da­ných budou­cích pod­mí­nek, tedy za for­war­dové kurzy, dále také futu­res. Podle cen z Forexu se také uza­ví­rají pozice z opcí a také se podle nich vyrov­ná­vají (celé nebo roz­dí­lové) výsledky z kur­zové části měno­vých swapů.

Moti­vací k obcho­do­vání cizích měn bývá spe­ku­lace, zajiš­tění nebo plnění závazků z mezi­ná­rod­ních obchod­ních trans­akcí. Pro spe­ku­la­tivní obcho­do­vání na Forexu se pou­žívá fun­da­men­tální a tech­nická analýza.

Mecha­nis­mus obcho­do­vání je podobný jako např. u akcií, tedy za asi­s­tence čeka­jí­cích obchod­níků v roli tvůrců trhu, se zve­řej­ně­nými kota­cemi na nabíd­kové nebo poptáv­kové straně, pří­padně na obou. Pro­tože Forex nemá žád­nou cen­t­rální bur­zovní knihu, musí obě strany po dohodě pod­mí­nek svou trans­akci ke sku­teč­nému zob­cho­do­vání ještě potvrdit.

Ceny měn na Forexu, tedy celo­svě­tově, jsou ovliv­něny pře­de­vším rela­tivní silou eko­no­mik, jejich infla­cemi a úro­ko­vými mírami. V nej­vět­ším objemu jsou na Forexu obcho­do­vány ame­rický dolar, euro, brit­ská libra, japon­ský jen, kanad­ský dolar, švý­car­ský frank, novozéland­ský dolar a aus­tral­ský dolar.

Burza

Burza je insti­tuce, která orga­ni­zuje trh s inves­tič­ními nástroji. Pro­střed­nic­tvím burzy lze naku­po­vat a pro­dá­vat různé inves­tiční nástroje (cenné papíry, inves­tiční cer­ti­fi­káty, warranty, futu­res aj.). Je jed­nou ze základ­ních sou­částí kapi­tá­lo­vého trhu. Zvlášt­ním typem burzy je plo­di­nová burza, kde se obcho­duje ve vel­kém se země­děl­skými plo­di­nami a potra­vi­nář­skými produkty.

Setká­vají se zde emi­tenti a inves­toři. Emi­tenti zís­ká­vají na burze finanční pro­středky pro své pod­ni­kání, inves­toři mají mož­nost své volné finanční pro­středky zhod­no­tit. Burza má podobu obou­stranné aukce, kde o konečné ceně obcho­do­va­ného instru­mentu roz­ho­duje stav nabídky a poptávky. Cena takto zís­kaná se nazývá kurz.