Obchodní nástroje

Obchodní nástroje pro obcho­do­vání FOREX

Ne každý z nás si přeje svě­řit veš­keré roz­ho­do­vání auto­ma­tic­kému sys­tému. Z toho důvodů při­ná­šíme i další 4 obchodní nástroje, které Vám usnadní obcho­do­vání. Pomo­hou Vám v obcho­dech, u kte­rých čekáte na prů­nik kon­krét­ních tech­nic­kých indi­ká­torů, nebo jen pro­ra­žení sup­portů či rezistencí.

Obchodní nástroje

Chan­nel EA

Auto­ma­tický obchodní sys­tém zalo­žen na tren­do­vém kanálu. Fun­guje na jakém­koli měno­vém páru, jaké­koli časové ose. Tento nástroj Vám usnadní obcho­do­vání v tom, že si sami zakres­líte tren­dový kanál. Při pro­ra­žení kanálu o pře­dem spe­ci­fi­ko­vaný počet bodů smě­rem nahoru, je vyko­nán pří­kaz typu BUY, při pro­ra­žení kanálu smě­rem dolů je vyko­nán SELL.

Obchodní nástroj Channel EA

Chan­nel EA můžete nakou­pit zde:  Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objed­nat

Para­bo­lic EA

Auto­ma­tický obchodní sys­tém, který pra­cuje s indi­ká­to­rem Para­bo­lic SAR, inte­gro­va­ným v apli­kaci Meta­tra­der. Jedná se o jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších indi­ká­torů vůbec. Funkce robota je zná­zor­něna v násle­du­jí­cím grafu:

Obchodní nástroj Parabolic EA

Teč­ko­vané linie pod cenou sta­noví trai­ling stop pro dlouhé pozice a linie nad cenou sta­noví trai­ling stop pro krátké pozice. Na počátku pohybu Para­bo­lic SAR posky­tuje větší roz­sah mezi cenou a trai­ling sto­pem. Jak se trend pohy­buje, vzdá­le­nost mezi cenou a indi­ká­to­rem se zmenší, což vytvoří užší stop-loss s tím, jak se cena pohy­buje Vašim smě­rem. Auto­mat na prv­ním bodu pod gra­fem naku­puje, na prv­ním bodu nad gra­fem prodává.

Para­bo­lic EA můžete nakou­pit zde: Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objed­nat

EMA Cross Trader

Tento robot pou­žívá k obcho­do­vání dva klouzavé prů­měry. Při kří­žení expo­nen­ci­ál­ních klouza­vých prů­měrů seshora pro­dává, při kří­žení zespodu kupuje.

Pohyb­livé prů­měry patří k nej­po­pu­lár­něj­ším a nej­jed­no­duš­ším nástro­jům tech­nické ana­lýzy. „Uhladí“ série dat na grafu, takže je jed­no­dušší určit trendy, což je velice uži­tečné na vola­til­ních trzích. Také jsou sta­veb­ními kameny pro mnoho tech­nic­kých indi­ká­torů a uka­za­telů. Nej­běž­něj­šími pohyb­li­vými prů­měry jsou jed­no­du­chý pohyb­livý prů­měr a expo­nen­ci­ální pohyb­livý prů­měr, který je pou­žit v našem robotu.

Obchodní nástroj Cross Trader

EMA Cross Tra­der můžete nakou­pit zde: Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objed­nat

Tren­d­line EA

Tren­dové čáry jsou již dávno zná­mým prv­kem. Teo­rie tohoto sil­ného tech­nic­kého prvku vychází ze sku­teč­nosti, že trhy mají ten­denci stále smě­řo­vat urči­tým smě­rem. Za tyto směry pova­žu­jeme býčí (ros­toucí), med­vědí (kle­sa­jící) trh nebo trh jdoucí do strany.

Kon­strukce a zná­zor­nění tren­do­vých čar v grafu je velice jed­no­du­chá. Základní pra­vi­dlo pro zná­zor­ňo­vání tren­do­vých čar nám říká, že chceme-li na grafu zjis­tit, zda se jedná o býčí trend, tak se sna­žíme pro­po­jo­vat tzv. low na jed­not­li­vých úseč­kách. Pro zná­zor­nění med­vědí trendu je ana­lo­gie opačná, pro­po­ju­jeme tzv. high na jed­not­li­vých úsečkách.

Vstup do Long pozice po proražení:

Obchodní nástroj Trendline

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Tren­d­line vychází z tren­dové linie, kte­rou si sami do grafu zakres­líte. Po pro­ra­žení tren­dové linie o pře­dem sta­no­vený počet bodů vykoná robot obchod o sta­no­vené veli­kosti (+ zadá stop loss + výběr zisku)

Tren­d­line EA můžete nakou­pit zde: Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objed­nat

 

Pro­fit Panel

Pro­fit panel vám umožní jed­no­du­ché obcho­do­vání přímo z grafu. Stačí zadat poža­do­va­nou veli­kost lotu, SL, TP a můžete jed­ním klik­nu­tím ote­ví­rat pozice. Stejně jak můžete jed­ním kli­kem zaví­rat vše zis­kové, vše ztrá­tové, a to jak na BUY, tak na SELL pozi­cích zvlášť nebo dohro­mady. Další sou­částí je linie, které jed­no­duše spo­čítá dosa­ži­telný zisk/ztrátu


ProfitPanel 

Pro­fit panel můžete nakou­pit zde:  Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objed­nat

Objed­nejte si celý balík 4 obchod­ních nástrojů a zís­kejte 2+2 nástroje zdarma + navíc obchodní skripty!

Plná licence: cena 2390,- Kč /100 EUR Objed­nat

Obchodní skripty:

Clo­se­ALL: uza­vře ihned všechny ote­vřené obchody
Clo­se­All­Lo­sing: uza­vře ihned všechny ztrá­tové obchody
Clo­se­All­Pro­fi­table: uza­vře ihned všechny zis­kové obchody
OpenBuy: ihned ote­vře Buy obchod – lze nasta­vit Take Pro­fit, Stop Loss, veli­kost lotu
Open­Sell: ihned ote­vře Sell obchod – lze nasta­vit Take Pro­fit, Stop Loss, veli­kost lotu

Skripty

Profit Panel:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Channel EA:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Parabolic EA:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

EMA Cross Trader:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Trendline EA:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Komplet balík + skripty:

Plná licence: cena 2390,- Kč /100 EUR Objednat