Tvorba AOS

Tvorba auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů AOS dle Vašich požadavků

Máte vlastní myš­lenku na obchodní stra­te­gii, kte­rou byste chtěli zau­to­ma­ti­zo­vat? Náš tým pro­gra­má­torů pro Vás vytvoří pro­gram pro Meta­tra­der 4 a Meta­tra­der 5 na míru.

Tvorba aos zahr­nuje indi­ká­tory, forex roboty, dyna­mické knihovny, načí­tání jakých­koli údajů z exter­ních zdrojů, apod. To vše včetně potřeb­ných zabezpečení.

Stačí zaslat Váš poža­da­vek a sdě­líme Vám cenu.

Ori­en­tační ceník tvorby AOS:

Kódo­vání auto­ma­tic­kého sys­tému obsahující:

1) fun­gu­jící kom­pletní robot, pou­žitý 1 indi­ká­tor, pevný sto­ploss, pevný take pro­fit, fixní veli­kost lotu ….. 4400 Kč
2) každý další 1 pou­žitý indi­ká­tor ……… 1200 Kč
3) money manage­ment, veli­kost lotu určená veli­kostí vkladu …… 1000 Kč
4) zadání obchod­ních hodin, podle kte­rých má robot obcho­do­vat …. 1000 Kč
5) zasí­lání upo­zor­nění na email ………….. 1000 Kč
6) trai­ling stop, pohyb­livý sto­ploss s tech­nic­kým indi­ká­to­rem …… 1000 Kč
7) zabu­do­vání mar­tingale stra­te­gie (při­ku­po­vání pozic) ….. 1200 Kč

další dle domluvy

Pokud máme pro Vás vyví­jet obchod­ního robota, pro­síme o zaslání všech rele­vant­ních infor­mací:

– Defi­nujte měnové páry nebo pár. Obcho­do­vání na více měno­vých párech zvy­šuje kom­plex­nost Vašeho robota. Stejná obchodní stra­te­gie může mít na růz­ných párech roz­dílné výsledky.
– Spe­ci­fi­kujte časový úsek – 5 min, 15 min, 1 hodina, denní graf, atp. Sle­do­vání více časo­vých os je možné.
– Potře­bu­jeme dále znát veš­keré indi­ká­tory a uka­za­tele, které hod­láte pou­žít. Pokud jde o uži­va­tel­ské indi­ká­tory, které nejsou sou­částí Meta­tra­der 4, tyto zašlete.
– Zašlete detailní popis obchodní stra­te­gie, spe­ci­fi­kujte pří­padný algo­rit­mus a pou­žité metody.
– Defi­nujte vstupní pra­vi­dla.
– Defi­nujte výstupní pra­vi­dla.
– Zahrňte všechny údaje, které jsou pro Vaši stra­te­gii pod­statné tak, abychom pro Vás mohli stvo­řit zis­ko­vého robota.

Každý zákaz­ník získá ori­gi­nální zdro­jový kód k pro­gra­mo­va­ným stra­te­giím. Zákaz­níci mohou dále dis­tri­bu­o­vat své roboty i zdro­jový kód jakým­koli způ­so­bem.
Každý nákup zahr­nuje kom­pletní pod­poru. Pod­pora zdarma je platná 30 dní od obdr­žení produktu.

Pří­klad poža­davku klienta:

– Chci nakou­pit ropu, když se pro­tne indi­ká­tor MACD zespoda, záro­veň je RSI < 40.
– K tomuto obchodu ať se nastaví auto­ma­ticky Stop-loss o výši 50 bodů, a Take Pro­fit 70 bodů.
– Nechci, aby sys­tém obcho­do­val v pátek.

Cena tako­vého pro­gramu (a typově podob­ných) včetně drob­ných úprav a modi­fi­kací – 6400 Kč.

Slo­ži­tější pro­gramy pro Vás oce­níme a zašleme cenu, za kte­rou jsme schopni pro­gram zhotovit.

Nabí­zíme též tvorbu indi­ká­torů, zasí­lání upo­zor­nění z Meta­tra­deru na email, atd.

graf

 

Dekom­pi­lace

Často se stane, že se počí­tač zasekne, a jeho oži­vo­vání nikam nevede. A pro­tože čas jsou peníze, nezbývá Vám nic jiného než obno­vit ztra­cené zdro­jové kódy. Pro­tože je dekom­pi­lace cizí práce v mnoha zemích zaká­zána, můžete dekom­pi­lo­vat pouze sou­bory, na které máte autor­ské právo.

V sou­časné době nabí­zíme i obnovu mq4 sou­boru z ex4 sou­boru.
Poža­davky zasí­lejte na naše kon­taktní emaily

Další služby

Zabezpečení robota

Zabezpečení robota

Vaše roboty můžeme zabezpečit takto:

1) část kódu skrýt do DLL souboru a ke stávajícímu souboru ex4 přidávat .exp soubor, který bude nutný ke spuštění, a určí dobu expirace.
Bez exp souboru nebude fungovat ........... 2100 Kč
2) celého robota převést do DLL, v mq4 nechat pouze nezbytné části (cena dle obtížnosti) ..... 4100Kč
3) omezení pouze na demo .......... 1100Kč
4) omezení na číslo účtu ......... 1100Kč
5) zakodovat robota programem Enigma (nečitelný zdrojový kód, vše v binárním zápisu) ........ 4100Kč

Dekompilace

Často se stane, že se počítač zasekne, a jeho oživování nikam nevede. A protože čas jsou peníze, nezbývá Vám nic jiného než obnovit ztracené zdrojové kódy. Protože je dekompilace cizí práce v mnoha zemích zakázána, můžete dekompilovat pouze soubory, na které máte autorské právo. V současné době nabízíme obnovu mq4 souboru z ex4 souboru. Požadavky zasílejte na naše kontaktní emaily.

Cena za dekompilace 1 souboru: 1990 Kč