FAQ: AOS – automatické obchodní systémy

AOS

Co zna­me­nají auto­ma­tické obchodní sys­témy (AOS) pro běž­ného občana, jak se dají využít?

AOS je plně auto­ma­ti­zo­vaný sys­tém, který na burze obcho­duje za Vás podle pře­dem sta­no­ve­ných pra­vi­del. Všechny kroky jsou napro­gra­mo­vány a obchodní sys­tém sám zadává objed­návky pro vstup do pozice i pro výstup z pozice. Je to vlastně velmi jed­no­du­ché, pro­gram spus­títe a ten zařídí všechno sám. Vyhledá vstupní sig­nál na základě zada­ných para­me­trů, určí veli­kost pozice, vstoupí do obchodu, na zadané cílové úrovni z pozice vystoupí a obchod ukončí. Stačí jen ho jed­nou za čas zkontrolovat.

U jakého bro­kera si mám otevřít účet? Na trhu jich jsou desítky

Náš por­tál nepo­sky­tuje inves­tiční pora­den­ství, a tak je výběr vhod­ného bro­kera na vás či na vašem finanč­ním poradci. My pou­ží­váme bro­kera Insta­fo­rex, a tak náš tip je TENTO broker

Proč u jed­noho bro­kera potře­buji mini­málně 1.000USD a u jiného 10.000USD

Někteří bro­keři, jako např. Insta­fo­rex mají veli­kost lotu 10x menší než jiní bro­keři (FXDD, FXCM, XTB, Admi­ral…) . Veli­kost 1 lotu na měno­vém páru EURUSD má tak hod­notu u Insta­fo­rexu 10.000EUR, zatímco u ostat­ních bro­kerů má tento lot hod­notu 100.000EUR. Mini­mál­ním zob­cho­do­va­tel­ným obje­mem je 0,01 lotu, což je u Insta­fo­rexu 0,01 x 10.000 = 100EUR a u ostat­ních bro­kerů 0,01 x 100.000 = 1.000 EUR. Z toho důvodu je u Insta­fo­rexu potřeba 10x menší kapi­tál než u jiných brokerů.

Mají AOS nějaké výhody oproti kla­sic­kému obcho­do­vání na burze?

Hlavní výho­dou je ale to, že sys­tém obcho­duje bez emocí a nedá se ovliv­nit změ­nou nálady na trhu. Pra­cuje 24h denně a vyhle­dává inves­tiční pří­le­ži­tosti, i když nejste u počítače.

AOS dá se vyu­žít i tím způ­so­bem, že vyhle­dává vstupní sig­nály na základě tech­nické ana­lýzy – indi­ká­torů. V praxi to může vypa­dat tak, že místo dlou­hého vyse­dá­vání u pc čekáte na ALARM, napří­klad zvu­kový sig­nál, šipka v grafu, SMSka nebo email, který vám oznámí spl­nění pod­mí­nek pro vstup do pozice, a vy potom ihned můžete ručně zadat pří­kaz ke vstupu do pozice. A tak můžete jed­no­duše upra­vit svoji pozici podle potřeby, při­čemž šet­říte čas, který byste jinak strá­vili čeká­ním na sig­nál u obrazovky.

Není to pří­liš riskantní?

Již obcho­do­vání na bur­zách samo o sobě nese určitá rizika. Auto­ma­tic­kými sys­témy se je sna­žíme eli­mi­no­vat for­mou stop-limitů a maxi­mál­ního zame­zení poklesů. Samo­zřejmě každý obchod­ník má jiné pre­fe­rence. Někdo dá před­nost rizi­ko­věj­šímu nasta­vení s mož­ností vět­šího poklesu, někdo pre­fe­ruje co nejmenší riziko poklesu. Kaž­do­pádně se nejedná o kon­zer­va­tivní formu investice.

Jak nej­lépe zjis­tit, jestli AOS bude fun­go­vat, jestli s ním nepři­jdu o peníze?

Každý AOS dopo­ru­ču­jeme nejdříve vyzkou­šet na demo­ú­čtu a zjis­tit, zda nám sys­tém bude vyho­vo­vat. Uvi­díme, zda sys­tém vydě­lává s obchod­ní­kem, kte­rého jsme si vybrali. Každý obchod­ník má totiž odlišná obchodní data, která mohou obcho­do­vání mírně ovlivnit.

Jak vůbec AOS fun­guje? Jaké inves­tiční pří­le­ži­tosti vyhledává?

AOS fun­guje na základě co nej­přes­něj­šího modelu rea­lity. Velmi zjed­no­du­šeně pokud bychom zjis­tili, že ceny na trhu jsou vždy v úterý vyšší než v pon­dělí, napro­gra­mu­jeme robota tak, že bude v pon­dělí naku­po­vat a v úterý pro­dá­vat. V rea­litě je sys­tém slo­ži­tější. Jeho základ­ním prin­ci­pem je, že cena jaké­ho­koli pod­kla­do­vého aktiva, tj. akcie, komo­dity, měno­vého páru klesá rych­leji, než roste. Toho vyu­žívá náš sys­tém, který spe­ku­luje na pokles po nej­vět­ších nárůs­tech a změně trendu.

Když si jed­nou AOS poří­dím, bude fun­go­vat stále, i když se situ­ace na trzích bude měnit?

Na trhu vždy mohou nastat nena­dálé a nemys­li­telné situ­ace, na které je třeba rea­go­vat. V pří­padě zásad­ních změn na trzích posky­tu­jeme bez­platný update programu.

Dopo­ru­čené odkazy:

Wiki­pe­dia: Forex

iPoint: Auto­ma­tický obchodní systém

A něco k teo­rii (pře­vzato z Wikipedie)

Forex je zkratka pro Foreign Exchange (ang­licky „směna cizích měn“), což je také známé pod názvy Forex Tra­ding, Currency Forex, Forex Exchange Mar­ket nebo zkrá­ceně FX.[1] Jde o mezi­ná­rodní obchodní sys­tém pro směnu základ­ních a ved­lej­ších měno­vých párů, tedy o devi­zový trh, jehož střední kurzy se pova­žují za ofi­ci­ální svě­tové kurzy. Při inves­to­vání na tomto trhu jde o koupě jedné měny a pro­dej jiné měny – to vše v rámci mezi­ban­kov­ního elek­tro­nic­kého sys­tému, kde účast­níci trhu (banky, pojiš­ťovny, fondy aj.) smě­ňují aktiva v růz­ných měnách a deri­váty na aktiva v jiných měnách. Je to nej­likvid­nější trh na světě. Forex nemá vlastní burzu, avšak co do kaž­do­den­ních objemů jde jed­no­značně o vůbec nej­větší finanční trh světa. Podle odhadů jsou zde denně rea­li­zo­vány trans­akce v objemu 2–5 bili­onů ame­ric­kých dolarů[2]. Spe­ci­fi­kem Forexu je, že se na něm obcho­duje 24 hodin denně (mimo víkendů), tak, jak se Země otáčí a pro­bí­hají obchodní seance na jed­not­li­vých míst­ních trzích. Z důvodu, aby mohli obcho­do­vat neu­stále a měli tak mož­nost oka­mžité (nezpož­děné) reakce na momen­tální situ­aci, zaklá­dají velcí svě­toví hráči své pobočky po celém světě. Finanč­ními cen­try tedy jsou pře­de­vším: Lon­dýn, New York, Tokio, Hong Kong.

Obcho­dují se zde přímo měny za momen­tál­ních spo­to­vých pod­mí­nek, for­wardy podle před­po­klá­da­ných budou­cích pod­mí­nek, tedy za for­war­dové kurzy, dále také futu­res. Podle cen z Forexu se také uza­ví­rají pozice z opcí a také se podle nich vyrov­ná­vají (celé nebo roz­dí­lové) výsledky z kur­zové části měno­vých swapů.

Moti­vací k obcho­do­vání cizích měn bývá spe­ku­lace, zajiš­tění nebo plnění závazků z mezi­ná­rod­ních obchod­ních trans­akcí. Pro spe­ku­la­tivní obcho­do­vání na Forexu se pou­žívá fun­da­men­tální a tech­nická analýza.

Mecha­nis­mus obcho­do­vání je podobný jako např. u akcií, tedy za asi­s­tence čeka­jí­cích obchod­níků v roli tvůrců trhu, se zve­řej­ně­nými kota­cemi na nabíd­kové nebo poptáv­kové straně, pří­padně na obou. Pro­tože Forex nemá žád­nou cen­t­rální bur­zovní knihu, musí obě strany po dohodě pod­mí­nek svou trans­akci ke sku­teč­nému zob­cho­do­vání ještě potvrdit.

Ceny měn na Forexu, tedy celo­svě­tově, jsou ovliv­něny pře­de­vším rela­tivní silou eko­no­mik, jejich infla­cemi a úro­ko­vými mírami. V nej­vět­ším objemu jsou na Forexu obcho­do­vány ame­rický dolar, euro, brit­ská libra, japon­ský jen, kanad­ský dolar, švý­car­ský frank, novozéland­ský dolar a aus­tral­ský dolar.

 

Máte jiný dotaz?

Forex-Currency-Trading

Tak nás neváhejte kontaktovat!

Zavolejte nám na +420 212 242 290
Nebo nám napište na info (zavinac) obchodujeme.eu