Multicross indikátor

Obcho­du­jete podle indi­ká­toru Para­bo­lic SAR, EMA, Momen­tum nebo CCI? Čekáte někdy na obchodní sig­nál hodiny před počí­ta­čem? Máme pro vás řešení!

Indi­ká­tor Mul­ticross je scho­pen za vás sle­do­vat zcela všechny měnové páry obsa­žené v apli­kaci Meta­tra­der, na nich sig­nály pro obcho­do­vání pomocí:

Para­bo­lic SAR: 1. tečka nad gra­fem – nákup, 1. tečka pod gra­fem – prodej

EMA klouzavé prů­měry: kří­žení dvou EMA zespoda (nákup) či seshora (prodej)

Momen­tum: kří­žení linie o hod­notě 100 zespoda (nákup) či seshora (prodej)

CCI: kří­žení nulové linky zespoda (nákup) či seshora (prodej)

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objed­nat

Při­tom stačí mít ote­vřený pouze jeden graf! Není třeba ote­ví­rat desítky grafů a pře­pí­nat se mezi nimi a hle­dat pří­le­ži­tosti. Mul­ticross bez­pečně vyhod­notí všechny 4 indi­ká­tory za vás a upo­zorní na pří­le­ži­tost ke vstupu do obchodu, a to:

  • tex­tem v grafu
  • zvu­ko­vým signálem
  • vyska­ko­va­cím oknem
  • emai­lem

V para­me­t­rech lze nasta­vit dvě časové osy, které chcete sle­do­vat (např. M30 a H1), stejně jako para­me­try všech indi­ká­torů (viz níže).

Upo­zor­nění v grafu na pro­tnutí klouza­vých prů­měrů EMA:

Komen­tář: ze sle­do­va­ných 12 měno­vých párů je zde vyob­ra­zen DAX, u kte­rého se před 3 svíč­kami pro­tnuly linie seshora, tj. sig­nál k prodeji

EMA

Upo­zor­nění v grafu na pro­tnutí indi­ká­toru CCI s nulo­vou linkou:

Komen­tář: ze sle­do­va­ných 12 měno­vých párů je zde vyob­ra­zen DAX, u kte­rého se před 1 svíč­kou pro­tnula nulová linie zespoda, tj. sig­nál k nákupu

cci

Upo­zor­nění v grafu na pro­tnutí indi­ká­toru Momen­tum s lin­kou „100“:

Komen­tář: ze sle­do­va­ných 12 měno­vých párů je zde vyob­ra­zen EURAUD, u kte­rého se před 2 svíč­kami pro­tnula nulová linie zespoda, tj. sig­nál k nákupu

momentum

Upo­zor­nění v grafu na pro­tnutí první tečku Para­bo­lic SAR pod gra­fem či nad grafem:

Komen­tář: ze sle­do­va­ných 12 měno­vých párů je zde vyob­ra­zen AUDUSD, u kte­rého se 1 svíčku zpět vykres­lila první tečka Para­bo­lic SAR nad gra­fem. tj. sig­nál k pro­deji

parabolic

Ukázka vyska­ko­va­cího okna s upo­zor­ně­ním na obchodní příležitosti:

alert

Jed­not­livá nasta­vení a parametry:

legenda

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objed­nat

Toto dílo pod­léhá autor­ským právům