Forex robot: Jak nastavit automatický obchodní systém

Forex robot: jak na něj?

Důle­žitá věc na začá­tek: nejsme jen inter­ne­to­vou strán­kou. Jsme sku­teční lidé posky­tu­jící plnou kli­ent­skou pod­poru. Kdy­koli nás zastih­nete na online chatu (odkaz je na každé stránce vpravo dole), Skypena kli­ent­ské lince +420 212 242 290 a pora­díme vám jak nasta­vit auto­ma­tický obchodní sys­tém. Nevá­hejte nás kontaktovat.

Pra­vi­delně pro Vás pořá­dáme i ško­lení týka­jící se našich AOS, a to jak v Čechách, tak na Slovensku.

Jak AOS nain­sta­lo­vat a jak ho otes­to­vat? Jedno video za tisíc slov…

Jak tedy auto­ma­tický obchodní sys­tém zís­káte, a jak ho můžete spustit?

1) potře­bu­jete bro­kera, který Vám apli­kaci Meta­tra­der poskytne. Základní pře­hled bro­ker­ských spo­leč­ností, jejich akcí a výhod nalez­nete zde . K tes­to­vání obchod­ního sys­tému Vám ale postačí demo od jaké­ho­koli bro­kera, a nemu­síte se zvlášť zao­bí­rat jeho detailní nabíd­kou. Jedi­ným důle­ži­tým bodem pro výběr tedy je, aby Váš bro­ker posky­to­val obchodní apli­kaci Metatrader4 (MT4).

Náš TIP: Spo­leh­li­vým bro­ke­rem pro forex tra­ding je spo­leč­nost Insta­fo­rex, známá v ČR zejména pro medi­ální tvář Aleše Lopraise. Účet lze otevřít zde

<a href=“https://www.instaforex.com/sk/“ data-mce-href=“https://www.instaforex.com/sk/“>Spoloиnosќ Insta­Fo­rex je uni­ver­zбlny fore­xovэ por­tбl pre obchodnнkov</a>

2) objed­naný auto­ma­tický obchodní sys­tém (AOS) zís­káte jako sou­bor ve tvaru „nazev_systemu.ex4“, a dle návodu ho zko­pí­ru­jete do insta­lační složky MT4

3) vybe­rete si vhod­nou akcii, CFD, měnový pár nebo komo­ditu – dle vámi vybra­ného sys­tému určíte, na čem má daný AOS obcho­do­vat. S tímto pod­kla­do­vým akti­vem ote­vřete v MT4 graf, a z nabídky do něj vlo­žíte AOS pře­táh­nu­tím myši

4) v dia­lo­go­vém okně vybe­rete vhodné nasta­vení – dle typu obchod­ního sys­tému lze volit z uži­va­tel­sky nasta­ve­ných polí – obvykle veli­kost obchodu, doba obcho­do­vání, nasta­vení výběru zisků a zasta­vení ztrát

5) sle­du­jete výsledky svého obcho­do­vání. Po dobu běhu AOS se nesmí apli­kace MT4 vypnout. Nastala by situ­ace, že po dobu, kdy budete mít vypnutý počí­tač, AOS nemůže vyhod­no­tit ide­ální vstupy či výstupy z obchodů. Pokud byste v dobu vypnutí počí­tače, či v době uza­vření apli­kace MT4 ote­vřené obchody, SW se o ně pře­stává sta­rat, a nejsou nijak řízeny. Z toho důvodu je třeba mít k dis­po­zici počí­tač, který bude po celou dobu obcho­do­vání zapnutý. Pokud tako­vou mož­nost nemáte, je třeba obcho­do­vat na vzdá­lené ploše ser­veru VPS

6) Tech­nická pod­pora – pokud by se Vaše výsledky lišily od zamýš­le­ných, kon­tak­tujte nás, zkon­t­ro­lu­jeme na dálku Vaše nastavení

Potře­bu­jete tech­nic­kou pod­poru? Klik­něte na tla­čítko níže a zavo­lejte. Jsme zde pro Vás!


Dálkový přístup a podpora přes internet prostřednictvím programu TeamViewer

Dál­ková pod­pora obchodujeme.eu