Kontakt

O nás

Por­tál Obchodujeme.eu pro vás již 11 let při­náší novinky ze světa auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů. V sou­časné době nabízí řadu sys­témů na bázi tech­nické i fun­da­men­tální ana­lýzy, a též se zabývá pro­gra­mo­vání AOS na zákázku.

Por­tál je pro­jek­tem Ing. Davida Jukla, který se zabývá Forex obcho­do­vá­ním a pro­gra­mo­vá­ním auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů od roku 2005.

Top pro­dukt por­tálu Obchodujeme.eu je AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion. Jedná se o sys­tém vyu­ží­va­jící spek­t­rální ana­lýzy trhů, kdy ana­ly­zuje celé spek­trum pří­le­ži­tostí k ide­ál­ním vstu­pům do obchodu, a vybírá si pouze a jen ty, u kte­rých lze sta­tis­ticky před­po­vě­dět vyso­kou prav­dě­po­dob­nost úspěš­ného obchodu. První verze tohoto pro­duktu vyšla již v roce 2008. Od roku 2009 se robot úspěšně účast­nil něko­lika inves­tič­ních sou­těží, a byl nadále roz­ví­jen s ohle­dem na vývoj trhů.

V dnešní době posky­tuje por­tál Obchodujeme.eu své služby v ČR, na Slo­ven­sku a v Polsku.

Odkud nás znáte?

Pře­bí­rali jsme 1. cenu na China Forex Expo 2016, oce­není „Best forex robot 2016“

Pre­zen­to­vali jsme naše pro­dukty na ShowFX World v Bra­ti­slavě 16.4.2016 

Mohli jste nás vidět též na Kon­fe­renci AOS pořá­da­nou bro­ke­rem XTB dne 18. března 2015

 

Účast­nili jsme se též v pro­sinci 2015 Forex kon­fe­rence v ukra­jin­ském Kijevě, pořá­da­ném por­tá­lem ShowFXworld.com, kde jsme úspěšně před­sta­vili pro­dukt AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edition

Výběr z tisku a článků o nás z roku 2016 – časo­pis CHIP, Hos­po­dář­ské Noviny

Jsme čle­nové:

Currency and Futu­res Tra­ders Asso­ci­ation (CFTA)

Inter­nati­o­nal Asso­ci­ation of Forex Traders

 

Kontaktujte nás

Technická podpora, objednávky, informace o produktech:

Ing. David Jukl, po-pá 9-18h

david_jukl

Ing. David Jukl (38) je zástupcem serveru Obchodujeme.eu, který se od roku 2005 specializuje na prodej, vývoj a správu automatických obchodních systémů na měnovém trhu FOREX. Jeho portfolio se skládá jak z AOS na bázi fundamentálních zpráv, tak z technicko-analytických systémů. Jeho top produktem je "AOS Bratislava", vyvíjený od r. 2007. Server Obchodujeme.eu v současné době poskytuje služby klientům v ČR, SR a Polsku.

E-mail: obchod @ obchodujeme.eu
Tel. +420 212 242 290, +420 602 671 166

Fakturační adresa:

Automatické obchodní systémy s.r.o
Sportovní 1081, Velké Přílepy
252 64, Praha – Západ

IČ: 06011900

Forex systems s.r.o. - idatabaze.czSoftware - idatabaze.cz