Bratislava Premium Edition

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava ® Pre­mium Edition

1. FOREX robot se spek­t­rální ana­lý­zou měno­vých trhů, vítěz CHINA FOREX EXPO 2016

mini­mální kapi­tál: 1000USD

stra­te­gie: mate­ma­tická a spek­t­rální ana­lýza měno­vého trhu, obcho­do­vání fun­da­men­tál­ních zpráv, hedge

oče­ká­vaný výnos: 3-6% měsíčně

autor: Ing. David Jukl (CZ) & Ras­ti­slav Ruman (SR)

 AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion je vítě­zem CHINA FOREX EXPO 2016, cena „Best Forex Robot“

Po něko­li­ka­le­tých zku­še­nos­tech s vývo­jem auto­ma­tic­kého obchod­ního sys­tému „AOS Bra­ti­slava ®“ jsme se inspi­ro­vali spek­t­rální ana­lý­zou, která se běžně obje­vuje ve zcela jiných obo­rech než je obcho­do­vání na měno­vých trzích. Ve fyzice, ast­ro­fy­zice, che­mii i lékař­ství exis­tují osvěd­čené postupy, které jsme se roz­hodli apli­ko­vat do praxe právě v bur­zov­ních a mimo­bur­zov­ních obchodech.

Obchodní nástroj AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion ana­ly­zuje celé spek­trum pří­le­ži­tostí k ide­ál­ním vstu­pům do obchodu, a vybírá si pouze a jen ty, u kte­rých lze sta­tis­ticky před­po­vě­dět vyso­kou prav­dě­po­dob­nost úspěš­ného obchodu.

Ke obchod­nímu modelu vyu­ží­va­jí­címu spek­t­rální ana­lýzy jsme dospěli na základě značné vola­ti­lity (rozko­lí­sa­nost) na trhu, která se pro­mítá na trhu od roku 2013, a kte­rou má na svě­domí zejm. poli­tická a eko­no­mická nesta­bi­lita. Vola­ti­lita na trzích vždy byla, ale pohyby na někte­rých měno­vých párech jsou v posled­ním roce enormní. Z toho důvodu upřed­nost­ňu­jeme auto­ma­tický obchodní sys­tém, který bude bez­peč­nější než jaký­koli jiný nám známý pro­dukt na trhu. AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion jsme pro­gra­mo­vali zejména s ohle­dem na sta­bi­litu a bez­pečí. Dáváme před­nost dlou­ho­dobé jis­totě před krát­ko­do­bými a krát­ko­zra­kými poten­ci­ál­ními výdělky.

Auto­ma­tický obchodní sys­tém je schopný obcho­do­vat na jakém­koli kli­ent­ském účtu s apli­kací Meta­tra­der o veli­kosti od 1000 USD.

Proč u jed­noho bro­kera potře­buji mini­málně 1.000USD a u jiného 10.000USD

Někteří bro­keři, jako např. Insta­fo­rex mají veli­kost lotu 10x menší než jiní bro­keři (FXDD, FXCM, XTB, Admi­ral…) . Veli­kost 1 lotu na měno­vém páru EURUSD má tak hod­notu u Insta­fo­rexu 10.000EUR, zatímco u ostat­ních bro­kerů má tento lot hod­notu 100.000EUR. Mini­mál­ním zob­cho­do­va­tel­ným obje­mem je 0,01 lotu, což je u Insta­fo­rexu 0,01 x 10.000 = 100EUR a u ostat­ních bro­kerů 0,01 x 100.000 = 1.000 EUR. Z toho důvodu je u Insta­fo­rexu potřeba 10x menší kapi­tál než u jiných brokerů.

Účet ote­vřený 1.01.2015. AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium v1.2 upgra­do­vaná na 3.0
Sle­dujte s námi vývoj online!! Aktu­a­li­zace kaž­dých 5 minut 

demo účet

live účet

sta­tis­tika obcho­do­vání s AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion od 1/2015, nasta­vení „superconservative“obcho­do­vání AOS Bra­ti­slava pre­mium – video

Náhled na obcho­do­vání na živém účtu 26.6.2015-16.6.2017

Vklad: 22.364 USD (20tis EUR)
Vstupní bonus: 6.709 USD
Zisk cel­kem:  9.009 USD
Zisk včetně bonusu: 15.718 USD

Obcho­do­váno pouze se sys­té­mem AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion, nasta­vení: super­con­serva­tive a conservative

 Co se týká nasta­vení AOS, tak lze vybí­rat z agre­sivní, nor­mální, kon­zer­va­tívní a super­kon­zer­va­tívní vari­anty. Po zvo­lení vhodné obchodní stra­te­gie již sám obchodní sys­tém ana­ly­zuje trh, vybírá vhodné oka­mžiky k ote­ví­rání a uza­ví­rání obchodů.

Nasta­vi­tel­ných polo­žek v sys­tému je oproti kla­sické verzi AOS Bra­ti­slava o polo­vinu méně. Robot si zde všechna potřebná nasta­vení sám opti­ma­li­zuje a vyhod­no­cuje na základě aktu­ál­ního cho­vání na trhu.

Po spuš­tění obchod­ního sys­tému tak lze sle­do­vat, jak AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion ote­vírá BUY či SELL pozice a vzá­jemně je mezi sebou zajiš­ťuje. Každý obchod musí spl­nit přísná pra­vi­dla money-managementu a risk-managementu. U kaž­dého jed­not­li­vého obchodu se ote­vírá „hedge“ pozice, která dopo­máhá cel­ko­vému ply­nu­lému chodu auto­ma­tic­kého obchod­ního sys­tému bez vět­ších výkyvů a nároků na kapitál.

AOS vyu­žívá inte­li­gentní pokyny jak pro ote­ví­rání, tak i pro uza­ví­rání obchodů. Žádný obchod tedy není přesně defi­no­ván tech­nic­kou ana­lý­zou, ale jeho umís­tění je inte­li­gentně uzpů­so­beno aktu­ál­nímu vývoji na trhu!

Tento auto­ma­tický obchodní sys­tém lze spus­tit na jakém­koli měno­vém páru, CFD či komo­ditě. Seznam aktu­ál­ních vhod­ných inves­tič­ních nástrojů zís­káte v detail­ním manu­álu a záro­veň aktu­a­li­zo­vaný na týdenní bázi na firem­ním Twit­ter účtu.

Naše tech­nická pod­pora je Vám vždy k dis­po­zici s kon­zul­tací vašich nastavení!

A jak obcho­duje Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion? Sle­dujte zde:

Agre­sivní mód:

Automatický obchodní systém - Agressive

Nor­mal mód:

Automatický obchodní systém - Normal

Kon­zer­va­tivní mód:
Automatický obchodní systém - Conservative

kom­pletní výpisy zde

 

↓↓↓Názory uži­va­telů na Face­booku na AOS Bratislava ®↓↓↓

zkušenosti, facebook

 

Obchodní sys­tém zahrnuje:

 1. kom­pletní návod s popi­sem všech funkcí
 2. šab­lony k obcho­do­vání ihned při­pra­vené k použití
 3. mož­nost vyu­žití na 2 live účtech a 2 demo účtech (v pří­padě potřeby více účtů je třeba zakou­pit další licenci)
 4. budoucí update zdarma
 5. plnou kli­ent­skou pod­poru v čes­kém nebo slo­ven­ském jazyce.
 6. licenci na první 2 měsíce, která Vám bude auto­ma­ticky zdarma pro­dlou­žena na doži­votí (ochrana výrobce proti hro­mad­nému kopírování)

záruka 120%

 1. Garance platí na plnou verzi AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion. V pří­padě sou­čas­ného pro­nájmu VPS není zapo­čí­tán pro­voz tohoto serveru.
 2. Garance platí 40 dnů po nákupu AOS Bratislava
 3. Pokud se budete držet našich dopo­ru­čení (v manu­álu + aktu­ální nasta­vení na firem­ním Twit­teru), a Vaše obchody budou ztrá­tové, garan­tu­jeme vrá­cení 120% kupní ceny.
 4. Pod­mín­kou je před­lo­žení výpisu z obcho­do­vání za min. 14 dnů.
 5. Zisk/ztráta je vypo­čí­tána jako roz­díl mezi vkla­dem na účtu a zůstat­kem po uza­vření všech obchodů auto­ma­tic­kým obchod­ním systémem.
 6. Během chodu AOS nesmí být do obchodů manu­álně zasahováno.

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava můžete zakou­pit zde:

Akce: nákup spon­zo­ro­vaný bro­ke­rem vice info zde

Plná licence: cena 29990 Kč / 1110 EUR Objed­nat

Pro­ná­jem na 1 měsíc: cena 1990 Kč / 73 EUR Objed­nat

Pro­ná­jem na 1 měsíc s VPS ser­ve­rem: cena 2390 Kč / 83 EUR Objed­nat

Pro­ná­jem na 3 měsíce: cena 4990 Kč / 199 EUR Objed­nat

Pro­ná­jem na 3 měsíce s VPS ser­ve­rem: cena 5990 Kč / 219 EUR Objed­nat

Pro­ná­jem na 1 rok: cena 12990 Kč / 519 EUR Objed­nat

AOS Bra­ti­slava Pre­mium verze LITE

Verze AOS Bra­ti­slava Pre­mium LITE je stej­ným pro­duk­tem jako AOS Bra­ti­slava Pre­mium, má pouze ome­zené některé funk­ci­o­na­lity viz tabulka níže. Tato verze je vhodná pro začí­na­jící obchod­níky s men­ším počá­teč­ním vkla­dem, a bez poža­davku na obcho­do­vání všech dostup­ných měno­vých párů a CFD. Vždy je možné si zvo­lit 2 měnové páry, na kte­rých AOS bude spuš­těno. Tyto páry budou od nás licenčně nasta­veny, a nelze je následně měnit.

Do konce měsíce 3. měnový pár jako bonus

Akce: nákup spon­zo­ro­vaný bro­ke­rem vice info zde

Bra­ti­slava Pre­mium LITE: cena 9990 Kč / 370 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 1 měsíc: cena 990 Kč / 37 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 1 měsíc + ser­ver VPS: cena 1390 Kč / 51 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 3 měsíce: cena 2490 Kč / 92 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 3 měsíce + ser­ver VPS: cena 3690 Kč / 137 EUR Objed­nat

Toto dílo pod­léhá autor­ským právům

Sum­mary
Author Rating
Aggre­gate Rating
5 based on 5 votes
Brand Name
AOS Bra­ti­slava
Pro­duct Name
AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edition
Price
CZK 29990
Pro­duct Availability
Avai­la­ble in Stock

V kostce

Jak funguje AOS Bratislava Premium

Náhled na obchodování na živém účtu - vklad 22tis USD

 • 1. FOREX robot se spektrální analýzou měnových trhů
 • Každý obchod zajištěný hedge obchodem
 • Inteligentní pokyny použité pro otevírání i uzavírání obchodů
 • Nenáročný na úvodní kapitál
 • Jednoduchá instalace
 • Na výběr 4 obchodní strategie:
  • agresivní mód
  • normal mód
  • konzervativní mód
  • superkonzervativní mód

DEMO ZDE

Akce: nákup sponzorovaný brokerem vice info zde

Plná licence: cena 29990 Kč / 1110 EUR

Objednat

Pronájem na 1 měsíc: cena 1990 Kč / 73 EUR

 Objednat

Pronájem na 1 měsíc s VPS serverem: cena 2390 Kč / 83 EUR

Objednat

Pronájem na 3 měsíce: cena 4990 Kč / 199 EUR

Objednat

Pronájem na 3 měsíce s VPS serverem: cena 5990 Kč / 219 EUR

 Objednat

Pronájem na 1 rok: cena 12990 Kč / 519 EUR

Objednat

VERZE LITE

Bratislava Premium LITE: cena 9990 Kč / 370 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 1 měsíc: cena 990 Kč / 37 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 1 měsíc + server VPS: cena 1390 Kč / 51 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 3 měsíce: cena 2490 Kč / 92 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 3 měsíce + server VPS: cena 3690 Kč / 137 EUR

Objednat

 

aos-bratislava-premium-3-0