AOS Bratislava Premium LITE

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion LITE

1. FOREX robot se spek­t­rální ana­lý­zou měno­vých trhů

mini­mální kapi­tál: 1000USD

stra­te­gie: mate­ma­tická a spek­t­rální ana­lýza měno­vého trhu, obcho­do­vání fun­da­men­tál­ních zpráv, hedge

oče­ká­vaný výnos: 3-6% měsíčně

autor: Ing. David Jukl (CZ) & Ras­ti­slav Ruman (SR)

Verze AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium LITE je stej­ným pro­duk­tem jako AOS Bra­ti­slava Pre­mium, má pouze ome­zené některé funk­ci­o­na­lity viz tabulka níže. Tato verze je vhodná pro začí­na­jící obchod­níky s men­ším počá­teč­ním vkla­dem, a bez poža­davku na obcho­do­vání všech dostup­ných měno­vých párů a CFD. Vždy je možné si zvo­lit 2 měnové páry, na kte­rých AOS bude spuš­těno. Tyto páry budou od nás licenčně nasta­veny, a nelze je následně měnit.

Do konce měsíce 3. měnový pár jako bonus

Bra­ti­slava Pre­mium LITE: cena 9990 Kč / 370 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 1 měsíc: cena 990 Kč / 37 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 1 měsíc + ser­ver VPS: cena 1390 Kč / 51 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 3 měsíce: cena 2490 Kč / 92 EUR Objed­nat

Bra­ti­slava Pre­mium LITE 3 měsíce + ser­ver VPS: cena 3690 Kč / 137 EUR Objed­nat

Toto dílo pod­léhá autor­ským právům

V kostce

Jak funguje AOS Bratislava Premium LITE

Náhled na obchodování na živém účtu - vklad 22tis USD

 • 1. FOREX robot se spektrální analýzou měnových trhů
 • Každý obchod zajištěný hedge obchodem
 • Inteligentní pokyny použité pro otevírání i uzavírání obchodů
 • Nenáročný na úvodní kapitál
 • Jednoduchá instalace
 • Na výběr 3 obchodní strategie:
  • normal mód
  • konzervativní mód
  • superkonzervativní mód

DEMO ZDE

Bratislava Premium LITE: cena 9990 Kč / 370 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 1 měsíc: cena 990 Kč / 37 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 1 měsíc + server VPS: cena 1390 Kč / 51 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 3 měsíce: cena 2490 Kč / 92 EUR

Objednat

Bratislava Premium LITE 3 měsíce + server VPS: cena 3690 Kč / 137 EUR

Objednat

 

Bratislava_premium_resized