Pokračování velkého testu AOS Bratislava Premium Edition :::

Forex trh a měnové kurzy

Dnes jsme pro vás při­pra­vili pokra­čo­vání Vel­kého Testu AOS Bra­ti­slava Pre­mium 3.2 z roku 2016

V tes­to­vání jsme při­dali 5 nových měno­vých párů: USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD

A jak jejich zařa­zení zamí­chalo cel­ko­vými výsledky? I my jsme si museli počkat téměř 14 dní, než doběhly všechny testy. Důvo­dem je, že prů­měrná doba trvání jed­noho testu je cca 6h44minut, a testy bylo třeba často opa­ko­vat pro dosa­žení co nej­přes­něj­šího modelu tes­to­vání blí­žící se reál­ným pod­mín­kám na trhu (likvi­dita, gapy, swapy, fun­da­men­tální zprávy). Poprvé byla při tes­to­vání vyu­žita i metoda Monte Carlo pro náhodné jevy během obcho­do­vání na měno­vém trhu Forex.

Nyní tedy máte mož­nost porov­nat ve 49 tes­tech 11 měno­vých párů, jak ovlivní vybraná stra­te­gie výsle­dek obcho­do­vání. Jak by se ostatně dalo čekat, na před­ních mís­tech z hle­diska abso­lut­ního výnosu se umís­tily agre­sivní stra­te­gie a agre­sivní měnové páry s více než 30% roční vola­ti­li­tou. S vyso­kým výno­sem je ale vždy spo­jeno vyšší riziko, což je kla­sický pří­pad magic­kého troj­ú­hel­níku (výnos – riziko – likvi­dita). Prak­ticky řečeno – vyš­šího výnosu nelze dosáh­nout s malým rizi­kem a vyso­kou likvi­di­tou a obrá­ceně. Na první příčce tedy vola­telní páry (s vel­kým kolísá­ním hod­not) při­ná­še­jící vysoký výnos za cenu vyš­šího postou­pe­ného rizika.

První místo z hle­diska abso­lut­ního výnosu v novém testu zůstává měno­vému páru AUDCHF (agre­sivní nasta­vení), a z 2. místa původní měnový pár EURUSD sesa­dil na 3. pozici NZDUSD (nor­mal nasta­vení). Tento měnový pár nás pří­jemně pře­kva­pil i pomě­rem risk/zisk, který jsme hod­no­tili ve dru­hém testu. Uká­zalo se, že dlou­ho­době pří­z­nivá eko­no­mická situ­ace Nového Zélandu vs USA je nato­lik sta­bilní, že měnový pár neu­stále fluk­tu­uje v potřeb­ném ceno­vém pásmu, které nahrává zis­ko­vému obcho­do­vání AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion. NZDUSD více než pří­jemně pře­kva­pil výno­sem 62,14% a maxi­mál­ním pokle­sem 22,46%.

První místo z hle­diska rela­tiv­ního výnosu, tedy poměru, který nás zajímá více: poměr mezi výno­sem a pod­stou­pe­ným rizi­kem: i zde zůstává oproti testu z roku 2016 1. místo nezmě­něno, tedy EURJPY super­con­serva­tive. Na 2. místě už ale opět změna, a náš oblí­bený NZDUSD, ten­to­krát v nasta­vení con­serva­tive potvr­zuje, že má smysl měnit nasta­vení pou­ži­tých stra­te­gií, a vybí­rat si vhod­nou stra­te­gii pro každý měnový pár a situ­aci na trhu zvlášť. V nasta­vení „con­serva­tive“ bylo dosa­ženo 18,3% výnosu při 5,65% maxi­mál­ním poklesu. 3. místo nezmě­něné, EURCHF. Co je zají­mavé, že do první pětky se podí­val NZDUSD ještě jed­nou, a to s nasta­ve­ním nor­mal, a USDCHF s nasta­ve­ním super­con­serva­tive a výno­sem 12,56%.

A zde tedy aktu­a­li­zo­vané tabulky:

Seřa­žení podle abso­lut­ního výnosu, tedy zisku bez ohledu na maxi­mální pokles:

Název AOS, pou­žitá strategie Výnos Max. pokles Pips
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUD­CH­FAg­gre­sive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD normal 62,14% 20,36 3965,9
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 10 61,32% 56 2480
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURJPY Nor­mal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Aggre­sive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF aggressive 49,39% 49,32 1052,1
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Nor­mal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF normal 32,10% 30,59 1257,4
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD agressive 27,28% 28,76 1073,6
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP normal 25,48% 47,46 786
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURJPY Con­serva­tive, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURJPY Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD conservative 18,30% 5,65 3066,4
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP conservative 16,86% 9,28 2754,3
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF normal 16,36% 18,25 -567
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF conservative 15,88% 6,53 2417,4
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 14,46% 7,6 3233
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF superconservative 12,56% 3,96 2698,4
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 11,69% 18,2 2287
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP aggressive 11,43% 80,99 -1825,9
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF conservative 10,61% 9,48 -161,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD superconservative 10,37% 4,66 2770,4
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP superconservative 8,44% 12,75 813,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDNZD superconservative 7,05% 6,33 420
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF superconservative 5,05% 8,94 577
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF agressive 3,46% 29,67 -85,3
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Super­con­serva­tive , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDNZD conservative -0,87% 14,59 -5404
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­ton AUDNZD normal -1,39% 34,06 -1181
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Nor­mal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDCHF aggre­sive, Safe Mode = 5 -14,22% 40 -1080
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390

 

Výsle­dek testu podle rela­tiv­ního výnosu, tedy poměru výnos vs pod­stou­pené riziko:

Název AOS, pou­žitá strategie Výnos Max. pokles Pips Zisk/risk
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURJPY Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293 4,67284
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD conservative 18,30% 5,65 3066,4 3,238938
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702 3,184524
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702 3,184524
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF superconservative 12,56% 3,96 2698,4 3,171717
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD normal 62,14% 20,36 3965,9 3,052063
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5 2,982206
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURJPY Con­serva­tive, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663 2,710555
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF conservative 15,88% 6,53 2417,4 2,431853
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Super­con­serva­tive , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5 2,363636
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD superconservative 10,37% 4,66 2770,4 2,225322
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7 2,203072
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 14,46% 7,6 3233 1,902632
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP conservative 16,86% 9,28 2754,3 1,81681
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685 1,725686
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5 1,615652
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Aggre­sive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485 1,575342
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURJPY Nor­mal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585 1,573739
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1 1,431034
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054 1,277276
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535 1,233831
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUD­CH­FAg­gre­sive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4 1,135879
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF conservative 10,61% 9,48 -161,5 1,119198
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDNZD superconservative 7,05% 6,33 420 1,113744
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Nor­mal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526 1,106569
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 10 61,32% 56 2480 1,095
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF normal 32,10% 30,59 1257,4 1,049363
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706 1,025023
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCHF aggressive 49,39% 49,32 1052,1 1,001419
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717 0,957177
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion NZDUSD agressive 27,28% 28,76 1073,6 0,94854
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF normal 16,36% 18,25 -567 0,896438
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651 0,893386
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185 0,869732
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178 0,699038
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP superconservative 8,44% 12,75 813,5 0,661961
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 11,69% 18,2 2287 0,642308
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1 0,640195
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF superconservative 5,05% 8,94 577 0,564877
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP normal 25,48% 47,46 786 0,536873
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333 0,504518
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956 0,446691
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion EURGBP aggressive 11,43% 80,99 -1825,9 0,141129
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion CADCHF agressive 3,46% 29,67 -85,3 0,116616
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­ton AUDNZD normal -1,39% 34,06 -1181 -0,04081
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDNZD conservative -0,87% 14,59 -5404 -0,05963
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Nor­mal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895 -0,14942
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion AUDCHF aggre­sive, Safe Mode = 5 -14,22% 40 -1080 -0,3555
Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390 -0,41598

A test jen nových měno­vých párů oproti roku 2016:

Chtěli byste, abychom pro vás otes­to­vali další měnové páry či nasta­vení? Kon­tak­tujte nás na obchod@obchodujeme.eu

Nejnovější příspěvky

Ocenění Forex Top 100 pro AOS Bratislava Premium Edition 5.6.2017

Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 pro AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­ton od Forex TOP 100 v Kyjevě AOS Bra­ti­slava ® Pre­mim Edi­ton byl oce­něn titu­lem Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 na mezi­ná­rodní inves­tiční a finanční výstavě konané 20-21. května 2017 v hlav­ním městě Ukra­jiny, Kyjevě. Cenu za autory pře­bí­ral Ing. David Jukl z por­tálu... Čtěte dál »

Vystavujeme na ShowFX World v Kyjevě 16.5.2017

Vysta­vu­jeme již tra­dičně na ShowFX World kon­fe­renci v Kyjevě. Rádi se s vámi potkáme na místě! Dny bez­plat­ných semi­nářů na téma finance, inves­tice a obcho­do­vání od špič­ko­vých odborníků Dne 20-21. května 2017 jsou všichni se zájmem o obcho­do­vání a inves­to­vání vítáni v hotelu Con­gress and Exhi­bi­tion v ukra­jin­ském Kyjevě na 18 bez­plat­ných semi­nářů a workshopů na... Čtěte dál »

Nové video: Automatický obchodní systém Paris Grid 26.3.2017

Zve­řej­nili jsme nové video k auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému z naší dílny: AOS Paris Grid. Auto­ma­tický obchodní sys­tém s 2 letou his­to­rií na live obchod­ních účtech a obcho­do­vá­ním na EURCHF a AUDUSD. Jak se auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému daří po 2 letech live obcho­do­vání? Podí­vejte se níže. Ze sta­tis­tiky krátce: Zisk: 128% Max.... Čtěte dál »