Vystavujeme na ShowFX World v Kyjevě :::

Vysta­vu­jeme již tra­dičně na ShowFX World kon­fe­renci v Kyjevě. Rádi se s vámi potkáme na místě!

Dny bez­plat­ných semi­nářů na téma finance, inves­tice a obcho­do­vání od špič­ko­vých odborníků

Dne 20-21. května 2017 jsou všichni se zájmem o obcho­do­vání a inves­to­vání vítáni v hotelu Con­gress and Exhi­bi­tion v ukra­jin­ském Kyjevě na 18 bez­plat­ných semi­nářů a workshopů na téma obcho­do­vání a inves­tice, které pove­dou přední finanční odbor­níci z Ruska, Ukra­jiny, ze Srb­ska a z Velké Bri­tá­nie. My se účast­níme jako vystavovatelé.

ShowFx World je mezi­ná­rodní značka, která od roku 2009 orga­ni­zuje finanční veletrhy a kon­fe­rence zamě­řené na vzdě­lá­vání v oblasti finanč­ních trhů a správy osob­ních financí. Každý rok pořádá až 8 finanč­ních akcí po celém světě od Moskvy po Sin­ga­pur. Loni jsme je mohli vidět i na Slovensku!

Hlav­ními důvody k účasti na ShowFx kon­fe­renci v Kyjevě jsou:

1. Zís­kat šanci zlep­šit své obchodní doved­nosti, nebo ale­spoň poznat jak fun­guje obcho­do­vání na finanč­ních trzích. Obchodní stra­te­gie, čtení makro­e­ko­no­mic­kých dat, CFD, psy­cho­lo­gie cho­vání při obcho­do­vání a mnoho dal­ších témat, z nichž se můžete něco naučit

2. Dis­ku­to­vat nej­no­vější vývoj v eko­no­mice a na finanč­ních trzích. Recenze a pro­gnózy pro rok 2017 od našich odbor­níků Vám lépe pomo­hou pocho­pit prin­cipy fun­go­vání ve finanč­ním světě.

3. Účast na tom­bole a loso­vání o věcné ceny. Každý účast­ník bude mít mož­nost vyhrát smart­phone, tablet nebo různé bonusy od orga­ni­zá­torů a zúčast­ně­ných společností.

4. Stát se sou­částí tra­der­ské komu­nity. Podělte se o své názory a zku­še­nosti s ostat­ními obchod­níky a navažte nové kon­takty během cof­fee breaků.

Vstup je volný!

Pro­gram veletrhu:

20.5.2017: 1. den

09:40 – 10:00
Regis­trace
10:10 – 10:20
Začá­tek výstavy, výherní loso­vání z ShowFx World
10:20 – 11:05
Mikhail Maka­rov – prů­lo­mové obcho­do­vání. Praxe a stra­te­gie
11:15 – 12:00
Roman Shku­dor – psy­cho­lo­gické aspekty obcho­do­vání na bur­zách cen­ných papírů
12:00 – 12:15
Výherní cena od spo­leč­nosti Insta­Fo­rex
12:25 – 13:10
Sta­ni­slav Polo­vit­sky – Jak na vlnové ana­lýzy apli­ko­vat na trhu, aby zís­kali, neztra­tili?
13:10 – 13:40
Pře­stávka na kávu
13:40 – 14:25
Clive Lam­bert – pou­ží­vání grafů s pod­po­rou a odpo­rem jako pod­klad pro obchodní stra­te­gii
14:35 – 15:20
Clive Lam­bert – ouží­vání grafů s pod­po­rou a odpo­rem jako pod­klad pro obchodní stra­te­gii
15:30 – 16:00
Pre­zen­tace a výhry od Forex­Martu
16:10 – 16:55
Yuri Iva­sh­chenko – Pou­ží­vání bur­zo­vých komo­dit na Forexu
17:05 – 17:50
Aleksandr Davy­dov – Úro­ková poli­tika cen­t­rál­ních bank a jejich dopad na trhy a eko­no­miku jako celek
17:50 – 18:00
Výherní cena od spo­leč­nosti Insta­Fo­rex
18:00
Výstava se uzavře

21.5.2017: 2. den

9:40 – 10:00
Regis­trace
10:00 – 10:20
Začá­tek výstavy, výherní loso­vání z ShowFx World
10:20 – 11:05
Michail Maka­rov – Jak si vybrat svůj obchodní nástroj
11:15 – 11:30
Pre­zen­tace od spo­leč­nosti Pru­ton Futu­res
11:30 – 12:15
Irina Buly­gina – Top-5 inves­tiční nápady pro rok 2017
12:25 – 13:10
Ser­gej Atrosh­chenko – Pre­dá­toři a oběti finanč­ního trhu
13:10 – 13:40
Pře­stávka na kávu
13:40 – 14:25
Vla­di­mir Mali­chev­sky – Osobní vedení: jak řídit sebe a osobní efek­ti­vitu
14:35 – 15:20
Vla­di­mir Mali­chev­sky – Osobní vedení: jak řídit sebe a osobní efek­ti­vitu
15:30 – 15:45
Výherní cena od spo­leč­nosti Insta­Fo­rex
15:55 – 16:40
Niko­lay Ivchenko – Port­fo­li­ové inves­tice v roce 2017. Jaké pro­středky na vsa­zení?
16:50 – 17:05
Výherní cena od spo­leč­nosti Super­Fo­rex
17:05 – 17:50
Aleksandr Davy­dov – Infor­mační toky jako hlavní fak­tor ovliv­nění dyna­miky trhu
17:50 – 18:00
Výherní cena od spo­leč­nosti Insta­Fo­rex
18:00
Výstava se uzavře

Budeme se na Vás těšit na místě! Regis­trace zde 

Nejnovější příspěvky

Ocenění Forex Top 100 pro AOS Bratislava Premium Edition 5.6.2017

Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 pro AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­ton od Forex TOP 100 v Kyjevě AOS Bra­ti­slava ® Pre­mim Edi­ton byl oce­něn titu­lem Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 na mezi­ná­rodní inves­tiční a finanční výstavě konané 20-21. května 2017 v hlav­ním městě Ukra­jiny, Kyjevě. Cenu za autory pře­bí­ral Ing. David Jukl z por­tálu... Čtěte dál »

Pokračování velkého testu AOS Bratislava Premium Edition 31.3.2017

Dnes jsme pro vás při­pra­vili pokra­čo­vání Vel­kého Testu AOS Bra­ti­slava Pre­mium 3.2 z roku 2016 V tes­to­vání jsme při­dali 5 nových měno­vých párů: USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD A jak jejich zařa­zení zamí­chalo cel­ko­vými výsledky? I my jsme si museli počkat téměř 14 dní, než doběhly všechny testy. Důvo­dem je, že prů­měrná... Čtěte dál »

Nové video: Automatický obchodní systém Paris Grid 26.3.2017

Zve­řej­nili jsme nové video k auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému z naší dílny: AOS Paris Grid. Auto­ma­tický obchodní sys­tém s 2 letou his­to­rií na live obchod­ních účtech a obcho­do­vá­ním na EURCHF a AUDUSD. Jak se auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému daří po 2 letech live obcho­do­vání? Podí­vejte se níže. Ze sta­tis­tiky krátce: Zisk: 128% Max.... Čtěte dál »