Ocenění Forex Top 100 pro AOS Bratislava Premium Edition :::

Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 pro AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­ton od Forex TOP 100 v Kyjevě

AOS Bra­ti­slava ® Pre­mim Edi­ton byl oce­něn titu­lem Best Forex Soft­ware Per­for­mance 2017 na mezi­ná­rodní inves­tiční a finanční výstavě konané 20-21. května 2017 v hlav­ním městě Ukra­jiny, Kyjevě. Cenu za autory pře­bí­ral Ing. David Jukl z por­tálu obchodujeme.eu. Díky vysoké kva­litě kli­ent­ské pod­pory, ino­va­tiv­ním tech­no­lo­giím, špič­ko­vým služ­bám, ale zejména pro svůj dlou­ho­dobý pří­stup k riziku za pomoci struk­tury hedge obchodů a spek­t­rální ana­lýzy, byl AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium mno­ho­krát ozna­čen za top účast­níka fore­xo­vého trhu. Pře­vze­tím ceny Forex TOP 100 byla jeho neod­mys­li­tená pozice na trhu Forex potvr­zena, a po oce­nění na China Forex Expo 2016 tento Forex robot při­bral další oce­nění do sbírky medailí.

Na výběru vítěze se podí­leli jak nezá­vislí experti, tak i vedení spo­leč­nosti – orga­ni­zá­tor výstav po celém světě – Forex Top 100. Navíc byl celý pro­ces roz­ho­do­vání ovliv­něn i hla­so­vá­ním uži­va­telů bro­ker­ských slu­žeb – obchod­níky samot­nými, kteří mohli hla­so­vat na webo­vých strán­kách MQL 5. com. Toto byla druhá cena v jed­nom roce, která zna­čila sig­ni­fi­kantní růst spo­leč­nosti na trhu auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­tému, a na trhu Forex obecně. Již před­tím byly úspě­chy firmy zhod­no­ceny zmí­ně­nou cenou Best Forex Robot na China Forex Expo v čín­ském Šen-čenu, otiš­těno též v pres­tiž­ním ang­lic­kém časo­pise World Finance.

Děku­jeme za oce­nění, které je pro nás závaz­kem pro udr­žení kva­lity a ino­va­tivní tech­no­lo­gie do dal­šího období.

 

Nejnovější příspěvky

Vystavujeme na ShowFX World v Kyjevě 16.5.2017

Vysta­vu­jeme již tra­dičně na ShowFX World kon­fe­renci v Kyjevě. Rádi se s vámi potkáme na místě! Dny bez­plat­ných semi­nářů na téma finance, inves­tice a obcho­do­vání od špič­ko­vých odborníků Dne 20-21. května 2017 jsou všichni se zájmem o obcho­do­vání a inves­to­vání vítáni v hotelu Con­gress and Exhi­bi­tion v ukra­jin­ském Kyjevě na 18 bez­plat­ných semi­nářů a workshopů na... Čtěte dál »

Pokračování velkého testu AOS Bratislava Premium Edition 31.3.2017

Dnes jsme pro vás při­pra­vili pokra­čo­vání Vel­kého Testu AOS Bra­ti­slava Pre­mium 3.2 z roku 2016 V tes­to­vání jsme při­dali 5 nových měno­vých párů: USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD A jak jejich zařa­zení zamí­chalo cel­ko­vými výsledky? I my jsme si museli počkat téměř 14 dní, než doběhly všechny testy. Důvo­dem je, že prů­měrná... Čtěte dál »

Nové video: Automatický obchodní systém Paris Grid 26.3.2017

Zve­řej­nili jsme nové video k auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému z naší dílny: AOS Paris Grid. Auto­ma­tický obchodní sys­tém s 2 letou his­to­rií na live obchod­ních účtech a obcho­do­vá­ním na EURCHF a AUDUSD. Jak se auto­ma­tic­kému obchod­nímu sys­tému daří po 2 letech live obcho­do­vání? Podí­vejte se níže. Ze sta­tis­tiky krátce: Zisk: 128% Max.... Čtěte dál »