Detaily aktuální verze

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava Pre­mium Edition

14. března 2017 verze 3.2

Opra­vena chyba, kdy v pří­padě 5 míst­ného bro­kera mohl robot zamrz­nout v pří­padě, že bylo více než 1x ote­vřeno nasta­vení robota a s nezmě­ně­nými para­men­try potvrzeno.

17. února 2017 verze 3.0

Při­způ­so­bení posled­nímu Build MT4 – drobná úprava pro 5 místné bro­kery, bez vlivu na funkci

15. ledna 2017 verze 3.0

Při­dání načí­tání zpráv z trhu. Při­dáno nasta­vení „Avo­id­News“, kde v minu­tách zadá­váme dobu, po kte­rou se během zve­řej­ňo­vání fun­da­men­tál­ních zpráv nemají ote­ví­rat nové obchody.

Při­dán gene­rální sto­ploss „Max­Loss%“, který lze vyu­žít např. v agre­sivní stra­te­gii jako pre­venci pře­pnutí obcho­do­vání do Safe mode při 5% poklesu.

AOS Bratislava Premium detaily verze 3.0

Položky v levém hor­ním rohu:

detaily forex robot

Account name: název obchod­ního účtu

Account leve­rage: pou­žitá páka

Account mar­gin: volná marže

Account num­ber: číslo obchod­ního účtu

Spread: aktu­ální spread na měno­vém páru = roz­díl mezi nabíd­kou na poptávkou

Safe mode at: při jakém pro­cen­tu­ál­ním poklesu se sepne bez­peč­nostní režim „Safe mode“

Ini­tial Lot Size: veli­kost úvod­ního ote­ví­ra­cího obchodu

Risk Level: vybraná metoda obcho­do­vání, na výběr ze 4 položek

Next Event: násle­du­jící eko­no­mická zpráva, kte­rou AOS načetl z trhu, a bude podle ní obchodovat

 

7. února 2016 verze 2.2

Při pře­chodu do Safe mode pře­stá­váme zaví­rat poslední hedge obchod o veli­kosti Ini­tial Lot size, který mohl způ­so­bit ztrátu na uza­vře­ných pozicích

 

1. února 2016 verze 2.1

Opra­vena nezá­važná mql chyba, která uka­zo­vala 14 dní před expi­rací seri­o­vého číslo datum 1.1.1970

 

12. ledna 2016 verze 2.0

Vydáno: 12.1.2016

Změny oproti verzi 1.3. vydané 16/10/2015:

1) do grafu při­dány infor­mace o maji­teli účtu, pou­žité finanční páce, vyu­žití volné marže, číslo obchod­ního účtu, aktu­ální spread, nasta­vení Safe mode v % , úvodní veli­kost lotu Ini­tial Lot Size a vybrané nasta­vení rizika (agre­sive, nor­mal, con­serva­tive, superconservative)

info_graf

2) během obcho­do­vání se nově zob­ra­zují 2 žluté hori­zon­tální linie, které vykreslí hla­dinu, na které bude pro BUY a pro všechny SELL pozice dosa­ženo hod­noty Bre­a­ke­ven, tj nulo­vého zisku. Tyto linie se dyna­micky pohy­bují spolu s aktu­ální ceno­vou hla­di­nou, a pou­ži­tým nasta­ve­ním rizika. Od této hla­diny začí­nají běžet trai­ling stop pokyny.

V pou­ži­tém obrázku se jedná o žluté linie na úrovni 1.1923 a 1.1741

Čer­vené a zelené linie vykres­lují pivotní úrovně, na kte­rých budou ote­vřeny další obchody

detail grafu AOS Bratislava Premium

3) opra­veno uza­ví­rání obchodů v Safe mode, kdy mini­mální veli­kostí lotu bylo 0,05 lot. Nyní se veli­kost pozic v Safe mode sni­žuje až na 0,01 lot

 

4) opra­veno uza­ví­rání posled­ního ote­vře­ného obchodu o veli­kosti Ini­tial Lot Size při vstupu do Safe Mode

 

5) vykres­lení mod­rých linií v Safe mode, které uka­zují bod zvratu, tedy hod­notu které je třeba dosáh­nout, aby byly pozice na kladné nule

 

6) vydána verze LITE, která pou­žívá všechny tyto prvky. Je ale limi­to­vaná maxi­mál­ním vkla­dem, užším výbě­rem rizi­ko­vosti nasta­vení, a 2 fixně nasta­ve­nými měno­vými páry viz tabulka níže

 

Aktu­ální testy:

bro­ker: Instaforex

vklad: 5000USD

výpisy dostupné po klik­nutí na graf

Vari­anta Aggresive

Agresiv

 

Vari­anta Normal

Normal

Vari­anta Conservative

Conservative

 

Vari­anta Superconservative

Superconservative

AOS Bra­ti­slava Pre­mium verze LITE

Verze AOS Bra­ti­slava Pre­mium LITE je stej­ným pro­duk­tem jako AOS Bra­ti­slava Pre­mium, má pouze ome­zené některé funk­ci­o­na­lity viz tabulka níže. Tato verze je vhodná pro začí­na­jící obchod­níky s men­ším počá­teč­ním vkla­dem, a bez poža­davku na obcho­do­vání všech dostup­ných měno­vých párů a CFD. Vždy je možné si zvo­lit 2 měnové páry, na kte­rých AOS bude spuš­těno. Tyto páry budou od nás licenčně nasta­veny, a nelze je následně měnit.

AOS_Bratislava_Full_Lite