Prague MartiGrid

Forex robot Europe Trading Box - 4 x automatický obchodní systém v jednom balíčku

Forex robot Pra­gue MartiGrid

mini­mální kapi­tál: 3000USD

stra­te­gie: mar­tingale, grid

Výrobce: Obchodujeme.eu

Forex robot Pra­gue Mar­tiGrid pou­žívá obchodní stra­te­gii grid a mar­tingale. K vysvět­lení pojmů:

Grid stra­te­gií rozu­míme takové obcho­do­vání, kdy je v jednu chvíli ote­vřeno více obchod­ních pozic, které jdou proti směru trendu. Obvykle jsou velmi blízko u sebe.

Mar­tingale stra­te­gií chá­peme obcho­do­vání, kdy po neú­spěš­ném obchodu (kon­čí­cího ztrá­tou) náso­bíme objem ote­vře­ného zisku. Po dosa­žení klad­ného pří­růstku začí­náme opět od základní veli­kosti obchodu.

Kom­bi­nací obou těchto tech­nik se nám poda­řilo napro­gra­mo­vat AOS, který by vyu­žil to nej­lepší z obou nabí­ze­ných stre­gií. Opti­ma­li­zací v apli­kaci Meta­tra­der jsme vyhod­no­tili jako nej­vhod­nější pár GBPUSD H1, který z tech­nic­kého hle­diska spl­ňuje poža­davky na tuto stra­te­gii nejlépe.

Záznam webi­náře popi­su­jící čin­nost forex robotů Europe Tra­ding Box, a to včetně ukázky reál­ných účtů:

K uza­ví­rání obchodů, i k ote­ví­rání nových, se vyu­žívá dyna­mic­kých kroků. Výběr zisku je tedy vždy v sou­ladu s Price Action, zasta­vení ztrát pro změnu u hla­din sup­portů a rezistencí.

AOS má v interní logice zakó­do­váno hlí­dání maxi­mál­ního spreadu, což zabrání ote­vření nechtě­ného obchodu v pří­padě vyhla­šo­vání zpráv a roz­ši­řo­vání spreadu brokerem.

Ve forex robotu je zakom­po­no­vaný též sys­tém sle­do­vání fun­da­men­tál­ních zpráv, který zajistí obcho­do­vání mimo dobu vyhla­šo­vání eko­no­mic­kých událostí.


Mini­mální poža­davky forex robota:

Ope­rační sys­tém: Win­dows 2003, Win­dows XP, Win­dows Vista, Win­dows 7, 8, 10
Plat­forma: Meta­tra­der 4
Typ účtu: Micro účet nebo Mini účet nebo stan­dardní účet

Funkce:

 • obchody 24/7
 • snadné nasta­vení
 • Pod­pora pro ECN brokery
 • Auto-detekce 4 nebo 5 míst­ných brokerů
 • 100% auto­ma­ti­zo­vané
 • 30 denní záruka vrá­cení peněz

Náku­pem získáte:

 1. kom­pletní návod s popi­sem všech funkcí
 2. šab­lony k obcho­do­vání ihned při­pra­vené k použití
 3. mož­nost vyu­žití na živých i demo účtech (bez ome­zení jejich množ­ství, pokud jsou vedené na maji­tele licence)
 4. budoucí update zdarma
 5. plnou kli­ent­skou pod­poru v čes­kém nebo slo­ven­ském jazyce.
 6. licenci na první měsíc, která Vám bude auto­ma­ticky zdarma pro­dlou­žena na doži­votí (ochrana výrobce proti hro­mad­nému kopírování)

Auto­ma­tický obchodní sys­tém  Pra­gue Mar­tiGrid je určen pro pokro­čilé obchod­níky na fore­xové trhu. Pra­gue Mar­tiGrid je scho­pen obcho­do­vat na kli­ent­ském účtu s apli­kací Meta­tra­der o mini­mální veli­kosti 3000USD.

Výsledky forex robota: detaily po kliknutí

Prague MartiGrid

Forex robot Pra­gue Mar­tiGrid můžete nakou­pit v balíku Europe Tra­ding Box zde:

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR Objed­nat

Akce: spon­zo­ro­vaný nákup bro­ke­rem zde

Toto dílo pod­léhá autor­ským právům

Europe Trading Box

Tento AOS se prodává v balíku 4 obchodních systémů, které kombinují více technik obchodování, a diverzifikují tak možnosti trhu Forex:

AOS na bázi Price Action, obohacené prvky martingale a grid. Obchoduje se tedy velký počet malých obchodů, které se uzavírají dle dynamiky trhu

AOS s cílem stabilního zisku a nízkých poklesů. Jeho výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů. Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh. Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár. AOS pracuje s brokery do spreadu max. 4.

AOS s obchodní strategií "scalping" za pomoci technických indikátorů. Scalping je přístup, při němž investor obchoduje velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích, které trvají maximálně několik minut.

AOS zaměřený na na obchodování trhů s vyšší volalititou. V jednu chvíli otevírá pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu, a to se snahou zobchodovat správný směr trendu.  Má více možností nastavení, a obchoduje měnový pár EURUSD.

Celý balík lze koupit zde:

Plná licence: cena 9990,- Kč / 370 EUR

Objednat

Akce: sponzorovaný nákup brokerem zde