Automatický obchodní systém zdarma II. :::

Od 1.3. 2017 zařazujeme do nabídky naši vlajkovou loď oceněnou 1. místem na China Forex Expo 2016, AOS Bratislava ® Premium Edition v nové verzi MINI, která je pro vklady do 1500USD zcela zdarma.

Verze AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI je stej­ným pro­duk­tem jako AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edition, má pouze ome­zené některé funk­ci­o­na­lity viz tabulka níže. Tato verze, kte­rou je AOS zdarma, je vhodná pro začí­na­jící obchod­níky s men­ším počá­teč­ním vkla­dem, a bez poža­davku na obcho­do­vání všech dostup­ných měno­vých párů a CFD. Je zde fixně nasta­vená veli­kost lotu 0,01 a měnové páry EURUSD a USDCHF.

Volba AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI je ide­ální pro obchod­níky, kteří nechtějí zby­tečně utrá­cet za obchodní SW, a dávají před­nost oka­mži­tému obcho­do­vání bez fix­ních nákladů.

Funkč­nost AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI je totožná jako u Plné verze a verze Lite. Jedná se o verzi AOS zdarma. Nejsou zde pouze dostupné obchodní stra­te­gie agres­sive, con­serva­tive a nor­mal. Je zde dostupná pouze stra­te­gie super­con­serva­tive, která ve Vel­kém testu AOS Bra­ti­slava dopadla nej­lépe ve vztahu risk/zisk.

Tabulka roz­dílů mezi verzí MINI, LITE a Plnou verzí

Jak je z tabulky patrné, veli­kost lotu nelze měnit. Je před­na­sta­vená na obchodní kapi­tál 1000USD veli­kostí 0,01. Tento kapi­tál je dosta­ču­jící pro pou­žití 1-2 měno­vých párů u bro­kera Insta­fo­rex. U jiných bro­kerů by byl kapi­tá­lový poža­da­vek 10.000USD, jak vysvět­lu­jeme v sekci FAQ (Často kla­dené otázky)

Proč u jed­noho bro­kera potře­buji mini­málně 1.000USD a u jiného 10.000USD

Někteří bro­keři, jako např. Insta­fo­rex mají veli­kost lotu 10x menší než jiní bro­keři (FXDD, FXCM, XTB, Admi­ral…) . Veli­kost 1 lotu na měno­vém páru EURUSD má tak hod­notu u Insta­fo­rexu 10.000EUR, zatímco u ostat­ních bro­kerů má tento lot hod­notu 100.000EUR. Mini­mál­ním zob­cho­do­va­tel­ným obje­mem je 0,01 lotu, což je u Insta­fo­rexu 0,01 x 10.000 = 100EUR a u ostat­ních bro­kerů 0,01 x 100.000 = 1.000 EUR. Z toho důvodu je u Insta­fo­rexu potřeba 10x menší kapi­tál než u jiných brokerů.

Aby verze AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI správně fun­go­vala, vyu­ží­váme obchod­ního Insta­fo­rex účtu, který byl ote­vřen přesně dle postupu uve­de­ného na stránce bro­kera zde: http://czech.instafx-world.com/en/robot.php Abychom si byli jisti, že AOS bude fun­go­vat i pro vás správně, poskyt­neme ho pouze pokud dodr­žíte stejný postup jako my, tedy postup z uve­dené stránky.

Proč AOS zdarma?

Jed­no­duše proto, abyste si vyzkou­šeli logiku a fukč­nost auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů u vítěze China Forex Expo 2016, a sezná­mili se s kva­li­tou našich pro­duktů. Vždy vám dáme mož­nost upgra­do­vat na verzi Lite nebo Full

AOS je zcela zdarma.

Akti­vační popla­tek 250Kč zahr­nuje: úvodní nasta­vení, při­řa­zení seri­o­vých klíčů a vyge­ne­ro­vání pří­stu­po­vých údajů.

Veš­keré dotazy k ote­vření účtu či kon­zul­tace smě­řujte přímo na bro­kera. Por­tál obchodujeme.eu je dis­tri­bu­to­rem a pro­dej­cem SW. Veš­keré rady ohledně ote­vření účtu, vkladů a výběrů s Vámi vyřeší právě broker.

Více informací zde

Nejnovější příspěvky

Tradiční akce ShowFX World v Praze 12.2.2019

Pojďte se s námi již tradičně potkat v Praze na forexové akci ShowFX World 16.2.2019. Co vás tentokrát čeká? 5 důvodů, proč byste si tento víkend neměli nechat ujít Finanční Konferenci ShowFx World Jestliže jste obchodník působící na českém či slovenském trhu anebo máte jen zájem o obchod a investice,... Čtěte dál »

Jak optimalizovat automatické obchodní systémy 3.10.2018

Tento článek vám ukáže, jak optimalizovat a testovat automatické obchodní systémy, neboli AOS, v prostředí terminálu MT4. V diskuzích se většina uživatelů shodne na tom, že ideálním výchozím stavem pro testování jsou ticková data. Tedy nejpodrobnější data, která nám je broker schopen poskytnout, s čímž nelze než souhlasit. Zároveň je nutné využít... Čtěte dál »